Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Αποφαση 15

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό7/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 01 Ioυlίου  2011 ημέρα τις
εβδομάδος Παρασκευή    και ώρα
23:00μμ, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από
την  34/28-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του
Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της
Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο τριών {3} μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία{3}. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής
Ανέστης ,Πρόεδρος                ουδείς      

2.Λαθούρη Καλή

3. Κωτσάκης
Ιορδάνης          

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου,
ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κ;ήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός
Απόφασης15/2011. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Απαγορευτικές
πινακίδες ».

Θέμα: 3oν.

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο  (3ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει
ότι:        .

 Θέτει υπόψη του Τοπικού Συμβουλίου τo πρόβλημα που δημιουργείται  με τα σταθμευμένα Λεωφορεία και τα Τροχόσπιτα
στον παραλιακό δρόμο από την οικία Δημητρέλη έως το γήπεδο (έλλειψη ορατότητας
προς την θάλασσα από τα μπαλκόνια των ενοικιαζομένων δωματίων καθώς και στένωση
δρόμου) και προτείνεται να γίνουν όλες οι νόμιμες  ενέργειες για την τοποθέτηση απαγορευτικών
πινακίδων  διότι υπάρχει χώρος στάθμευσης
μεγάλων  αυτοκινήτων.

Ύστερα από Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Τοπικό Συμβούλιο
να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό Συμβούλιο,
μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου

                                                αποφασίζει ομόφωνα 

            Να γίνουν όλες οι νόμιμες ενέργειες
για την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στον παραλιακό δρόμο της Σάρτης από
την οικία Δημητρέλη μέχρι το γήπεδο διότι υπάρχει χώρος στάθμευσης μεγάλων
αυτοκινήτων.

            .          

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 15/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα
μέλη

Υπογραφές                                                                                Υπογραφή                

                                                Ακριβές
απόσπασμα

                                                     Ο
Πρόεδρος