Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

 ΑΠ Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 18/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 19η του μηνός Ιουλίου  του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 11287/14-07-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι  (6), ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                 AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                     1. Μάντσιος Βασίλειος                                                   
2.   Κωστίκας Στυλιανός                                               
3.  Ψηλογιάννης Γεώργιος                                                 
4.  Σπανός Μιχαήλ
5.  Γιοβανούδας Βαρσάμης
6.  Δημητρός  Αστ. Δημήτριος
         
     

      
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

         
Αριθμός θέματος: 14ο
«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
                 «Ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας σύμβαση υποστήριξης λογισμικού στην O.T.S και ψήφιση πίστωσης».
  
Αριθμός Απόφασης: 149/2011
 
Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το δέκατο τέταρτο (14ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Στον τρέχοντα προϋπολογισμό  του Δήμου και υπό Κ.Α 10.6266.0001 έχει εγγραφεί πίστωση 30.000,00€ για την υποστήριξη προγραμμάτων Η/Υ του Δήμου(σύμβαση υποστήριξης λογισμικού).
Προτείνω την εκτέλεση της ανωτέρου εργασίας  με απευθείας ανάθεση στην O.T.S.

 


Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
1 Διαδικτυακή πύλη Δήμου 1,00 1.420,00€
   
   
   
   
 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  1.420,00€
 Φ.Π.Α 23%  326,60€
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  1.746,60€

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 1.420,00€ συν ΦΠΑ 23% 326,60 €, σύνολο με ΦΠΑ  1.746,60€.

Και κάλεσε την Ο.Ε  να αποφασίσει σχετικά 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, το Π.Δ.229/99(ΦΕΚ 194/Α/99) που τροποποιεί και συμπληρώνει την παρ.1 του αρ.15 του Π.Δ.171/87. το άρθρο 17 παρ.2 του Ν.2539/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ.9 του Ν. 2623/98 και μετά από διαλογική συζήτηση
 
          

                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Εγκρίνει την εκτέλεση της εργασίας σύμβαση υποστήριξης λογισμικού, όπως αυτή περιγράφεται στην παρακάτω τεχνική περιγραφή, ήτοι :
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
1 Διαδικτυακή πύλη Δήμου 1,00 1.420,00€
   
   
   
   
 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  1.420,00€
 Φ.Π.Α 23%  326,60€
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  1.746,60€

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 1.420,00€ συν ΦΠΑ 23% 326,60 €, σύνολο με ΦΠΑ  1.746,60€.


Για την εκτέλεση της εργασίας ψηφίζει πίστωση 1.746,60€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0001.
Αναθέτει με απ’ ευθείας ανάθεση στην O.T.S.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 149/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                                  Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος