Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                        A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 18/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 19η του μηνός Ιουλίου  του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 11287/14-07-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι  (6), ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                       AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                             1. Μάντσιος Βασίλειος                                                   
2.   Κωστίκας Στυλιανός                                               
3.  Ψηλογιάννης Γεώργιος                                                 
4.  Σπανός Μιχαήλ
5.  Γιοβανούδας Βαρσάμης
6.  Δημητρός  Αστ. Δημήτριος
        
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Αριθμός Απόφασης: 148/2011
 «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου»
 
Αριθμός θέματος: 13ο

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το δέκατο τρίτο   ( 13ο ) θέμα  της εντός  ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: βάση του άρθρου 72 παραγ.1 περιπτ. ιε’ Ν.3852/2010,πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, για να παραστεί κατά τη δικάσιμο της 05/09/2011 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)σε αίτηση των: Τσομπανίδης  Αντώνιος του Αποστόλου, Βατιάνης  Κωνσταντίνος του Αθανασίου ,Καζάνη Άννα του Θρασύβουλου, Ρεβενικιώτης Αστέριος του Γεωργίου, Σβούκη Ελισάβετ του Ιωακείμ κατά του Δήμου Σιθωνίας.

Και κάλεσε τη Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, το Π.Δ.229/99(ΦΕΚ 194/Α/99) που τροποποιεί και συμπληρώνει την παρ.1 του αρ.15 του Π.Δ.171/87. το άρθρο 17 παρ.2 του Ν.2539/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ.9 του Ν. 2623/98 και μετά από διαλογική συζήτηση,
                                Α  π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω να
1)Oρίζει τον δικηγόρο του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής Κόκκινο Δημήτριο του Ιωάννη με (Α.Μ 74) για να παραστεί κατά τη δικάσιμο της 05/09/2011 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)σε αίτηση των: Τσομπανίδης  Αντώνιος του Αποστόλου, Βατιάνης  Κωνσταντίνος του Αθανασίου ,Καζάνη Άννα του Θρασύβουλου, Ρεβενικιώτης Αστέριος του Γεωργίου, Σβούκη Ελισάβετ του Ιωακείμ κατά του Δήμου Σιθωνίας.
 2)Ως αμοιβή του προαναφερόμενου δικηγόρου ορίζεται το ποσό των 2.000,00 συν Φ.Π.Α 23% το οποίο θα καταβληθεί μετά την εκτέλεση της προαναφερόμενης εντολής.
3)Ψηφίζει πίστωση σε βάρος του Κ.Α 00.6111.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 147/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                              Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος