Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 147

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12ης /2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

    Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 1 Σεπτεμβρίου  2011 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19:00 μ.μ συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 32/29-8-.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι δεν παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης και ότι σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5 (πέντε)   ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια, Ζαφειρούδης Αθανάσιος.   

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.
 
 Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
 
AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 3ο   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 147/2011  

ΘΕΜΑ: Σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες του Δ.Δ Νικήτης να κατασκευαστούν ράμπες καθώς στις Δημοτικές υπηρεσίες και στα πεζοδρόμια για άτομα με προβλήματα κίνησης <ΑΜΕΑ>.
 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης  ανέφερε ότι είναι μείζον θέμα το να κατασκευαστούν ράμπες στις Δημόσιες υπηρεσίες και στα πεζοδρόμια γιατί είναι αναγκαίο για την διευκόλυνση των ανθρώπων με προβλήματα κίνησης.
Ακολούθως πήραν το λόγω οι σύμβουλοι δηλώνοντας ότι συμφωνούν απόλυτα με τον Πρόεδρο της Δημοτικής  Κοινότητας.
 Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
  Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου και των Συμβούλων.

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
 Να προχωρήσει άμεσα η  κατασκευή  ραμπών  στις Δημόσιες υπηρεσίες και στα πεζοδρόμια γιατί είναι αναγκαίο για την διευκόλυνση των ανθρώπων με προβλήματα κίνησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 147/2011.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ