Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 145

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12ης /2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

    Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 1 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 32/29.08.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης και ότι σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε)   ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια,  Ζαφειρούδης Αθανάσιος.   

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς 
 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 1ο   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 145/2011  

ΘΕΜΑ: Καταγραφή όλων των οικοπέδων εντός ρυμοτομικού σχεδίου Νικήτης με στοιχεία και διεύθυνση ιδιωτών για την αποφυγή πυρκαγιάς από χόρτα καθώς και των φρεατίων του βιολογικού.
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το 1ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι
στο Δ.Δ.Νικήτης υπάρχουν οικόπεδα εντός ρυμοτομικού σχεδίου στα οποία καλλιεργείται σιτάρι  και υπάρχει κίνδυνος  πυρκαγιάς  καθώς  επίσης και χωράφια τα οποία είναι γεμάτα   από τα χόρτα .Για αυτό το λόγω προτείνει να καταγραφούν τα οικόπεδα και τα στοιχεία των ιδιοκτητών τους. Προτείνει επίσης ότι πρέπει να γίνει η καταγραφή  των φρεατίων του βιολογικού και  αυτό το έχει αναθέσει σε κάποιους υπαλλήλου του Δήμου.
Ο κ. Ζαφειρούδης αναφέρει ότι αυτή είναι δουλειά της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Ο Πρόεδρος προτείνει να γίνει συνεργασία  της Δημοτικής Κοινότητας και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.  
   
 Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
  Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του     Προέδρου και των Συμβούλων
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι  συμφωνούν να γίνουν οι παραπάνω ενέργειες με συνεργασία και της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης και της Τεχνικής υπηρεσίας του  Δήμου Σιθωνίας.                                      

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 145/2011.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ