Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 9ης /2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 9 Αυγούστου  2012
ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το
Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 147/6.8.2012 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς
Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε
)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.
 Γ
ioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: —————-

 

                                                                  ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
: 3ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 144/2012  

 

ΘΕΜΑ: Η Δ.Κ.Νικήτης προτείνει να βρεθεί
τρόπος να υποβάλλεται πρόστιμο σε αυτούς που πετάνε σκουπίδια και κλαδιά και
ότι άλλα αντικείμενα έξω από τους κάδους της Δ.Κ.Νικήτης.   

   

Ο   Πρόεδρος   εισηγούμενος το 3ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι στην
Δ.Κ.Νικήτης είναι συνήθης φαινόμενο  οι
μόνιμοι κάτοικοι και μη να πετάνε σκουπίδια, κλαδιά, μπάζα και άλλα αντικείμενα
έξω από του κάδους σκουπιδιών. Ο Δήμος Σιθωνίας 
συνεχίζει, είναι υποχρεωμένος να μαζεύει τα σκουπίδια που
βρίσκονται  μέσα στους κάδους και όχι τα
μπάζα, κλαδιά και άλλα, και προτείνει να βρεθεί μία φόρμα με την οποία να
υποβάλλεται πρόστιμο σε αυτούς που θα επιχειρήσουν να πετάξουν σκουπίδια έξω
από τους κάδους.

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την
εισήγηση   του        Προέδρου
και των Συμβούλων .

 
                      

                                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Το Τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο  συμφωνεί να βρεθεί  άμεσα  τρόπος
με τον οποίο να υποβάλλεται πρόστιμο σε αυτούς που
πετάνε σκουπίδια και κλαδιά και ότι άλλα
αντικείμενα έξω από τους κάδους της Δ.Κ.Νικήτης.  

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 144/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             
ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                             
(Υπογραφές)

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

  ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ