Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

            A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 18/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 19η του μηνός Ιουλίου  του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 11287/14-07-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι  (6), ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                             AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                1. Μάντσιος Βασίλειος                                                   
2.   Κωστίκας Στυλιανός                                               
3.  Ψηλογιάννης Γεώργιος                                                 
4.  Σπανός Μιχαήλ
5.  Γιοβανούδας Βαρσάμης
6.  Δημητρός  Αστ. Δημήτριος
         


Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Οικ Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

         

Αριθμός θέματος: 6ο
«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
                 «Ανάθεση για την προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)και ψήφιση πίστωσης.
  
Αριθμός Απόφασης: 141/2011
 
Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το έκτο (6ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Στον τρέχοντα προϋπολογισμό  του Δήμου και υπό Κ.Α 02.10.6633 έχει εγγραφεί πίστωση 15.000,00€ για την προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ).
 Προτείνω την εκτέλεση της ανωτέρου προμήθειας με απευθείας ανάθεση στον προμηθευτή «Παυλίνα Κουτίκοβα».

 


Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Τ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ
1 ANTIBACT 5 200 1000
2 ANTISALT 3,5 300 1050
3 ANTIMAST 3,8 800 3040
4 WATER SOL 8,5 133 1130,5
5 ECONOX 5,8 150 870
6 ANTITUBE 5 200 1000
    
 ΣΥΝΟΛΟ  1783 8090,5
 Φ.Π.Α 23%   1860,815
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   9951,315

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 8.090,5€ συν ΦΠΑ 23% 1.860,815 €, σύνολο με ΦΠΑ  9.951,315 €.

Και κάλεσε την Ο.Ε  να αποφασίσει σχετικά 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, το Π.Δ.229/99(ΦΕΚ 194/Α/99) που τροποποιεί και συμπληρώνει την παρ.1 του αρ.15 του Π.Δ.171/87. το άρθρο 17 παρ.2 του Ν.2539/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ.9 του Ν. 2623/98 και μετά από διαλογική συζήτηση
 
          

                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Εγκρίνει την εκτέλεση   της προμήθειας χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)., όπως αυτή περιγράφεται στην παρακάτω τεχνική περιγραφή, ήτοι :
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Τ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ
1 ANTIBACT 5 200 1000
2 ANTISALT 3,5 300 1050
3 ANTIMAST 3,8 800 3040
4 WATER SOL 8,5 133 1130,5
5 ECONOX 5,8 150 870
6 ANTITUBE 5 200 1000
    
 ΣΥΝΟΛΟ  1783 8090,5
 Φ.Π.Α 23%   1860,815
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   9951,315

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 8.090,5€ συν ΦΠΑ 23% 1.860,815 €, σύνολο με ΦΠΑ  9.951,315 €
Για την εκτέλεση της προμήθειας ψηφίζει πίστωση 9.951,315€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6633. 
Αναθέτει με απ’ ευθείας ανάθεση στον προμηθευτή «Παυλίνα Κουτίκοβα».
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 141/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                               Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος