Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 141/2012

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 8ης /2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 19 Ιουλίου   2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια
συνεδρίαση, ύστερα από την 118/18.7.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου
και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε
)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.
 Γ
ioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: —————-

 

 

                           

                           ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

                           

                                    ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

 

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
: 11ο / 9ο    

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 141 /2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση του Αστέριου  Κουρμπέτη για πεζοδρόμηση μπροστά από το
κάμπινγκ Αγ Γεώργιος.

   

Ο  κυρ Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού
Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου επί του παραπάνω θέματος.

 

Ο παραπάνω αναφερόμενος με την 75/13-6-2012 αίτηση με την
οποία

αναφέρει ότι εδώ και είκοσι χρόνια περίπου έχει
καταπατηθεί ο αιγιαλός από διέλευση οχημάτων και στάθμευση παράλληλα με το
κάμπινγκ. Το αποτέλεσμα να δημιουργεί σοβαρότατο  πρόβλημα γενικά στους λουόμενους και στην
επιχείρηση με άφθονη σκόνη ηχορύπανση και τεράστιο  κίνδυνο ατυχήματος διότι δεν υπάρχει καμιά
πινακίδα καθότι δεν είναι δρόμος. 

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την
εισήγηση   του        Προέδρου
και των Συμβούλων .

 

                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ότι το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής  Κοινότητας  Νικήτης δεν είναι αρμόδιο για να αποφασίσει. Θα
πρέπει ο κυρ Κουρμπέτης  Αστέριος  να απευθυνθεί στην κτηματική υπηρεσία.

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 141 /2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 
ΤΑ ΜΕΛΗ

                                            (Υπογραφή)                                                
(Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 


ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ