Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Αποφαση 14

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5/2011 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του
Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη
Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η Απριλίου 2011
ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση,
ύστερα από την 5210/15.04.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής
Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και
επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

            Πριν από
την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος 
διαπίστωσε ότι δεν παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης και ότι σε
σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5 (πέντε)  
ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης
Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σώνια,
Ζαφειρούδης Αθανάσιος.   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Καραδήμου Δήμητρα,
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.  

 

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:
3ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14/2011  

 

ΘΕΜΑ: Κατέβασμα του δρόμου από Δεληγιάννη μέχρι και τα υλικά οικοδομών Αστερίου
Β. 

 

 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της εντός
ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε στην ανάγκη να κατεβεί ο δρόμος από Δεληγιάννη
μέχρι και τα υλικά οικοδομών Αστερίου Β.

  Ο κ. Τσολίδης Αθανάσιος δήλωσε
ότι το συγκεκριμένο ζήτημα μας απασχολεί 
πολλά χρόνια γιατί σε περιπτώσεις 
έντονης βροχόπτωσης πλημμυρίζει η περιοχή .Επομένως ο δρόμος πρέπει να
κατέβει σε επίπεδο ασφάλτου.  

  Ακολούθως πήραν το λόγο οι
σύμβουλοι δηλώνοντας ότι:

Ο κ. Ζαφειρούδης  Αθανάσιος θεωρεί
απαραίτητο να έχουμε την άποψη ενός μηχανικού για τυχόν συνέπειες.

 Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

  Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση
έχοντας υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου
και των Συμβούλων

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Να προχωρήσει άμεσα στην εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την

ανάγκη να κατεβεί
ο δρόμος από Δεληγιάννη μέχρι και τα υλικά οικοδομών Αστερίου Β.

Β. Να δοθεί
εντολή στον Αντιδήμαρχο έργων για την μελέτη του συγκεκριμένου έργου.

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 14/2011.

 

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                             
(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ