Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2012

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της
αριθμ.10/2012

Συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ.14/2012

ΘΕΜΑ:  Καθορισμός Θέσης τοποθέτησης νέου περιπτέρου
της Καραβασίλη Γεωργίας .

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα
στις 1 Νοεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μ.μ.  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που
επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     
Παγώνης
Τριαντάφυλλος Πρόεδρος                              
Μηδέν

2.     
Κυπαρισσάς
Ιωακείμ

3.      Ζησόπουλος
Γεώργιος

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 1 θέμα της ημερήσια διάταξης είπε ότι , με την
αριθμ 338/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας χορηγήθηκε
στην Καραβασίλη Γεωργία άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου. Η Καραβασίλη Γεωργία με
αίτησή της ζητάει από το Συμβούλιο να καθορίσει  τη θέση τοποθέτησης του περιπτέρου.

      Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.                                                                                                                                                

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                         

                                     Α Π Ο Φ
Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

            Προτείνει το περίπτερο της Καραβασίλη
Γεωργίας να τοποθετηθεί στον ίδιο χώρο, εκεί όπου υπάρχει το παλιό περίπτερο
στην κεντρική Πλατεία.

           Σε περίπτωση εργασιών για την ανάπλαση
της Πλατείας ,εάν χρειασθεί να μετακινηθεί το περίπτερο θα μετακινηθεί.

                                                                                                                                               

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα
αριθμό 14/2012.

Αφού τελείωσαν τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα
συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

                

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

                    (Υπογραφή)                                    (Υπογραφές)

                                  

 

     

          Ακριβές
Απόσπασμα

                                      Παγώνης
Τριαντάφυλλος