Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

  A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 18/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 19η του μηνός Ιουλίου  του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 11287/14-07-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι  (6), ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                           AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                        1. Μάντσιος Βασίλειος                                                   
2.   Κωστίκας Στυλιανός                                               
3.  Ψηλογιάννης Γεώργιος                                                 
4.  Σπανός Μιχαήλ
5.  Γιοβανούδας Βαρσάμης
6.  Δημητρός  Αστ. Δημήτριος
         
                      
      
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης


Αριθμός θέματος: 2ο
«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
              «Σύμβαση υπηρεσιών υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σιθωνίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για χρηματοδότηση Εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας στο Γυμνάσιο-Λύκειο  Αγ. Νικολάου  του Δήμου Σιθωνίας». 
 
Αριθμός Απόφασης: 137/2011

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το  δεύτερο  (2ο ) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως  αναφέρθηκε στην παροχή υπηρεσιών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σιθωνίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για χρηματοδότηση Εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας στο Γυμνάσιο-Λύκειο  Αγ. Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας και ανέφερε ότι η αμοιβή του αναδόχου είναι 5.000,00€ συν Φ.Π.Α και θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και υποβολή του φακέλου.

 

 


Η Οικονομική  Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση


                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει την σχετική πίστωση  ποσού 6.150,00 € για  την παροχή υπηρεσιών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σιθωνίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για χρηματοδότηση Εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας στο Γυμνάσιο- Λύκειο   Αγ. Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας σε βάρος του 02.15.7413.0015.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 137/2011.

 


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος