Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012

                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 8/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης

 

Στη Νικήτη και στο πρώην  δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 19 Ιουλίου 2012 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη  και ώρα 8:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια   συνεδρίαση, ύστερα από την    118/18-07-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου
της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της
Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα  πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσολίδης
Αθανάσιος ,Πρόεδρος            

2. Γεωβανέκος
Τριαντάφυλλος

3.
Γεωργακούδας Λάμπρος

3. Μητσιάρα
Σόνια

4. Ζαφειρούδης
Αθανάσιος  

           

Ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 135/2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις
πολιτών για παραχώρηση χώρου ».

Θέμα:11o /3ο  

    Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το  11ο /3ο   θέμα της
  συνεδρίασης, αναφέρει ότι:

Σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας,
εξουσιοδοτούνται τα Διοικητικά Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
του Δήμου Σιθωνίας, να αποφασίζουν επί των αιτήσεων που αφορούν παραχωρήσεις
αιγιαλού και κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας.

Θέτει υπόψη
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας προς
συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

Την υπ΄αριθμ. 114/9.07.2012
αίτηση της  Μιμίκα  Ακριτίδου του Ιωάννη    η οποία αιτείται παραχώρηση χώρου  αιγιαλού 100
τ.μ
για  τραπεζοκαθίσματα  στην περιοχή της ακτής καλόγριας της
Δ.Κ.Νικήτης.

 

Ύστερα από τα
ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο      Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει
σχετικά.

Το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική
συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ.
117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας  και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει
ομόφωνα

Για την αίτηση
της Μιμίκα  Ακριτίδου  του Ιωάννη     αποφασίζετε ομόφωνα να του παραχωρηθεί  αιγιαλός 
100 τ.μ για  τραπεζοκαθίσματα  στην περιοχή της ακτής καλόγριας της
Δ.Κ.Νικήτης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 135/2012.

Έτσι έχει
συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

 

        Ο Πρόεδρος                                                           
τα μέλη

          Υπογραφή                                                           Υπογραφές

 

 

      

                                                                                                 

                                          Ακριβές
απόσπασμα

                                               Ο
Πρόεδρος

 

 

 

 

                
                               
ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ