Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

 

            A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 18/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 19η του μηνός Ιουλίου  του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 11287/14-07-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι  (6), ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                        AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                             
2.   Κωστίκας Στυλιανός                                      1.Μάντσιος Βασίλειος                                                  
3.  Ψηλογιάννης Γεώργιος                                                     
4.  Σπανός Μιχαήλ
5.  Γιοβανούδας Βαρσάμης
6.  Δημητρός  Αστ. Δημήτριος
         
        
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Οικ Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


Αριθμός θέματος: 1
«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Εξέταση της από 10-06-2011 προσφυγής της σύμπραξης μελετητικών γραφείων: «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε ΓΑΙΑ Α.Ε ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ-ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» κατά  του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης : «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δ.Δ Συκιάς, Δήμου Τορώνης».

Αριθμός Απόφασης: 134/2011

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο. Ε. εισηγούμενος το πρώτο (1ο )   θέμα της εκτός ημερήσιας  διάταξης  ανέφερε τα εξής: με την υπ’άριθμ. 5/2010 Απόφαση του Δ.Σ του πρώην Δήμου Τορώνης συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ),για  την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δ.Δ Συκιάς Δήμου Τορώνης».
Στις 25/05/2011 η προαναφερόμενη Ε.Δ συνέταξε  και κοινοποίησε στο Δήμο το Πρακτικό Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών των Διαγωνιζόμενων (Πρακτικό ΙΙ), το οποίο αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και κοινοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους με το υπ’αριθμ. 7903/31.05.2011 έγγραφο του Δήμου.
Στις 10/06/2011 η σύμπραξη των μελετητικών γραφείων : «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε  ΓΑΙΑ Α.Ε ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ- ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», που συμμετείχε στον διαγωνισμό, υπέβαλε κατά του παραπάνω Πρακτικού ΙΙ, την υπ’αριθμ. 8728/10.06.2011 προσφυγή του άρθρου 4 του Ν.3886/2010 και την υπ’αριθμ. 8787/10.06.2011 ένσταση του άρθρου 7 παρ.7 του Ν.3316/2005.
Με το υπ’αριθμ. 8727/10.06.2011 έγγραφο του Δήμου υποβλήθηκε στην Ε.Δ. και ζητήθηκε γνωμοδότηση επί της παραπάνω προσφυγής. Σε συνέχεια του παραπάνω εγγράφου, η Ε.Δ. μας έστειλε την από 13/06/2011 γνωμοδότηση της, με την οποία κάνει εν μέρει δεκτή την ένσταση της προαναφερόμενης σύμπραξης μελετητικών γραφείων και αναπροσαρμόζει τον πίνακα βαθμολόγησης.
Η Οικ. Επιτροπή καλείται να εξετάσει την γνωμοδότηση της Ε.Δ. και να αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγησης του Δημάρχου και την έλαβε υπόψη και μετά από διαλογική συζήτηση 
 

                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 

Αποδέχεται την από 13-06-2011 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δ.Δ Συκιάς Δήμου Τορώνης», με την οποία γίνεται εν μέρει δεκτή η από 10-06-2011 προσφυγή της σύμπραξης των μελετητικών γραφείων ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε  ΓΑΙΑ Α.Ε ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ- ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ και αναπροσαρμόζεται ο πίνακας βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, η οποία γνωμοδότηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 134/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος