Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 133α/2012

                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 8ης /2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 19 Ιουλίου   2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια
συνεδρίαση, ύστερα από την 118/18.7.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου
και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε
)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.
 Γ
ioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: —————-

 

 

 

                           

                           ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
: 10ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 133α/2012  

 

ΘΕΜΑ: Έλεγχος σε όλα τα μαγαζιά και
ξενοδοχεία της Δ.Κ.Νικήτης για να διαπιστωθεί αν τα τετραγωνικά που ζητήσανε
είναι αληθή.  

   

Ο  κυρ Πρόεδρος   εισηγούμενος το 10ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι το Τοπικό
Συμβούλιο της Δ.Κ.Νικήτης θα πρέπει να κάνουν έλεγχο για να διαπιστώσουν αν τα
τετραγωνικά που ζητάνε να τους παραχωρηθούν 
οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και ξενοδοχείων   είναι αληθή.

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την
εισήγηση   του        Προέδρου
και των Συμβούλων .

  

                                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Το Τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο  συμφωνεί να προβεί  σε έλεγχο για να διαπιστώσει αν τα
τετραγωνικά που ζητάνε οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και ξενοδοχείων της
Δ.Κ.Νικήτης είναι αληθή.

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 133α/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

                                              (Υπογραφή)                                                 
(Υπογραφές)

 

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 
                                                 ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ