Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 131/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 8ης /2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 19 Ιουλίου   2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια
συνεδρίαση, ύστερα από την 118/18.7.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου
και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε
)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.
 Γ
ioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: —————-

 

 

 

                           

                           ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
: 8ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 131/2012  

 

ΘΕΜΑ: Οριοθέτηση-Διαγράμμιση λαϊκών αγορών
της Δ.Κ.Νικήτης.

   

Ο  κυρ Πρόεδρος   εισηγούμενος το 8ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι πρέπει  γίνει άμεσα η οριοθέτηση-διαγράμμιση της
λαϊκής αγοράς της Δ.Κ.Νικήτης για να μην δημιουργούνται προβλήματα μεταξύ
παραγωγών καθώς και η Υπηρεσία Εμπορίου-Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Χ. να
προβεί στην χορήγηση θέσεων και στην τοποθέτηση των πωλητών λαϊκών αγορών (επαγγελματιών-παραγωγών).

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την
εισήγηση   του        Προέδρου
και των Συμβούλων .
   

                                                                  

                                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Το Τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο  συμφωνεί να γίνει η οριοθέτηση-διαγράμμιση της
λαϊκής αγοράς  της Δ.Κ.Νικήτης για να
προβεί στην χορήγηση θέσεων και στην τοποθέτηση των πωλητών λαϊκών
αγορών(επαγγελματιών-παραγωγών)   η
Υπηρεσία Εμπορίου-Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 131/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           
ΤΑ ΜΕΛΗ

      (Υπογραφή)                                                         
(Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                                                  ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ