Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 130

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 11ης /2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

    Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 4 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 16/04.08.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης και ότι σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε)   ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σώνια  Ζαφειρούδης Αθανάσιος.   

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς 
 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 6ο   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 130/2011  

ΘΕΜΑ: Καταγγελία για καταλήψεις και μπάζωμα ρεμάτων στη Λιθηρί από τον κ. Ιορδανίδη και στη Στενούρα από τον κ. Μαυρίδη.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης αναφέρει  ότι ο κ. Ιορδανίδης στη Λιθηρί έχει μπαζώσει το ρέμα με τόνους μπαζών  και έχουν γίνει διάφορες καταγγελίες για το θέμα αυτό. Ο κ. Μαυρίδης στη Στενούρα έχει μπαζώσει κι αυτός το ρέμα όπου έχει τοποθετήσει υλικά οικοδομών  και μάρμαρα και έτσι έχει κλείσει όλο το ρέμα. Για αυτό πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες  για να αποφθεχθούν  τέτοιες καταπατήσεις. Οι υπόλοιποι Τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν με την αναφορά του προέδρου.
     Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
  Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου και των Συμβούλων .

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

  Για τις καταπατήσεις των ρεμάτων από τον κ. Ιορδανίδη στη Λιθηρί και από τον κ. Μαυρίδη στη Στενούρα να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες για να ανοίξουν τα ρέματα να μην υπάρξει πρόβλημα με τη βροχή.
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 127/2011.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 

      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ