Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 7/2012 συνεδριάσεως
του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και
στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 02-10-2012 ημέρα τις εβδομάδος τετάρτη και
ώρα 20:00μμ, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα
από την 364/27-09-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Σ. που δημοσιεύτηκε
στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με
αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα
θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα
τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος         ουδείς

2. Λαθούρη Καλή              

3. Κωτσάκης Ιορδάνης

                   

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η
Παπακωνσταντίνου Μαρία  , υπάλληλος του
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο
Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 13/2012.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

<<Αιτήσεις
πολιτών>>

 

         Θέμα: 1ο             

                                                           

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο 
(1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει :

            1.Την υπ αριθ 255/12-09-2012 αίτηση του
Κανενέ Μενέλαου του Νικολάου  με την
οποία ζητάει την παραχώρηση Κοινοτικού κτήματος λόγω χρησικτησίας από το 1950
μέχρι σήμερα .

            2.Την υπ αριθ 324/20-09-2012 αίτηση
του Ροδοκαλάκη Ευάγγελου με την οποία ζητάει την ενοικίαση της αλάνας απέναντι
από το Δημοτικό Σχολείο για αξιοποίηση-ανάπλαση της έκτασης έτσι ώστε να
δημιουργηθεί χώρος αναψυχής για τους τουρίστες που έρχονται και αναχωρούν καθώς
να γίνεται στάθμευση των λεωφορείων για την επίλυση του κυκλοφοριακού
προβλήματος . 

            3.Την υπ αριθ 210/2607-2012 αίτηση
της Κρομμύδα Μαρίας με την οποία ζητάει την άδεια για να τοποθετήσει δύο
χημικές τουαλέτες μπροστά από την Καντίνα της .

. 

Ύστερα από τα
ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο
Τοπικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική
συζήτηση

                                                    αποφασίζει ομόφωνα

            Για την αίτηση του Κανενέ Μενέλαου
του Νικολάου αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά διότι το Κοινοτικό κτήμα είναι με
τίτλο και έχει παραχωρηθεί από την πρώην Νομαρχία Χαλκιδικής με απόφαση του
πρώην  Νομάρχη καθώς και δηλώθηκε από την
πρώην Κοινότητα Σάρτης στο Κτηματολόγιο γι αυτό δεν παραχωρείται .  

            2. Για την αίτηση του Ροδοκαλάκη
Ευάγγελου αναβάλλεται το θέμα για επόμενο συμβούλιο εφόσον φέρει ολοκληρωμένη
πρόταση με σχέδιο έτσι ώστε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης να έχει
περισσότερες πληροφορίες για το θέμα.

            3.Για την αίτηση της Κρομμύδα Μαρίας
αναβάλλεται για επόμενο Συμβούλιο .

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

   Ο Πρόεδρος                                                                         Τα μέλη

    Υπογραφές                                                                        Υπογραφές

                                    

 

 

 Ακριβές απόσπασμα

                                          Ο Πρόεδρος

 

 

                                   

                                  Τσελεπής
Αρ.Ανέστης