Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 128

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 11/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

    Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 4 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 16/04.08.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης και ότι σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε)   ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:Τσολίδης Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια  Ζαφειρούδης Αθανάσιος.   

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς 
 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 4ο   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 128/2011  

ΘΕΜΑ: Επανασύνδεση των 6 βρυσών με παροχή νερού από γεώτρηση Δημανιώτικα  ή Βραχωτό με την αυτόνομη υπάρχουσα δεξαμενή  .  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι  πρέπει να συνδεθούν ξανά οι 6 βρύσες από την γεώτρηση Δημανιώτικα ή γεώτρηση  Βραχωτού .    
   O κ. Τσολίδης ανέφερε ακόμη ότι στις 6 βρύσες υπάρχει αυτόνομη δεξαμενή και θα πρέπει να γίνει η σύνδεση του νερού για να μπορεί να εξυπηρετούνται οι πολίτες παίρνοντας νερό. Οι υπόλοιποι Τοπικοί Σύμβουλοι συμφώνησαν με το θέμα.
     Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
  Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου και των Συμβούλων.
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Ότι στις 6 βρύσες υπάρχει αυτόνομη δεξαμενή  και θα πρέπει να γίνει η σύνδεση του νερού για να μπορεί να εξυπηρετούνται οι πολίτες  παίρνοντας νερό.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 128/2011.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 

      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ