Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 16/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου  του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 9727/23-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  άπαντες  (7), ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ :       AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης
2.   Κωστίκας Στυλιανός                                                                                                  
3.  Λογοτριβή Ελένη                                                     
4.  Ψηλογιάννης Γεώργιος
5.   Σπανός Μιχαήλ
6.  Γιοβανούδας Βαρσάμης
7.  Δημητρός  Αστ. Δημήτριος
                                                                                       
      
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης


Αριθμός θέματος: 12ο
«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Μεταφορά διαφόρων υλικών»». 
 
Αριθμός Απόφασης: 126/2011

   Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος δωδέκατο (12ο) θέμα  της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: χρειάζεται να ψηφιστεί πίστωση 10.000,00€ σε βάρος του Κ.Α  25.6412.0001  για την Μεταφορά διαφόρων υλικών.
Και κάλεσε τη Οικονομική  Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση ,έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου

                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει και ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 25.6412.0001  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 συνολική πίστωση 10.000,00€ για την μεταφορά διαφόρων υλικών.
Ο κ. Γιοβανούδας Βαρσαμής δεν ψηφίζει την πίστωση   επειδή το θέμα τέθηκε αορίστως.
Ο κ. Δημητρός Αστ. Δημήτριος δεν ψηφίζει την πίστωση  και δηλώνει ότι η μεταφορά πρέπει να γίνεται με το ήδη υπάρχον φορτηγό ώστε να μειωθεί το κόστος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 126/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος