Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

            A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 16/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου  του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 9727/23-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  άπαντες  (7), ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ :       AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης
2.   Κωστίκας Στυλιανός                                                                                                  
3.  Λογοτριβή Ελένη                                                     
4.  Ψηλογιάννης Γεώργιος
5.   Σπανός Μιχαήλ
6.  Γιοβανούδας Βαρσάμης
7.  Δημητρός  Αστ. Δημήτριος
                                                                                       
      
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης


Αριθμός θέματος: 11ο
«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
              «Ψήφιση πίστωσης εξόδων κηδείας του αποβιώσαντος Δημοτικού υπαλλήλου Τσιρακμάνη  Ιωάννη». 
 
Αριθμός Απόφασης: 125/2011

   Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος εντέκατο (11ο) θέμα  της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: χρειάζεται να ψηφιστεί πίστωση 1.000,00€ σε βάρος του Κ.Α  20.6062.0001  για την καταβολή των εξόδων κηδείας  του αποβιώσαντος Δημοτικού υπαλλήλου Τσιρακμάνη  Ιωάννη.
Και κάλεσε τη Οικονομική  Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση ,έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου

                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 20.6062.0001  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 συνολική πίστωση 1.000,00€ καταβολή των εξόδων κηδείας  του αποβιώσαντος Δημοτικού υπαλλήλου Τσιρακμάνη  Ιωάννη.
Το ΧΕΠ να εκδοθεί στο όνομα κληρονόμοι αποβιώσαντα υπαλλήλου καθαριότητας Τσιρακμάνη Ιωάννη.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 125/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος