Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 123

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 10ης /2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

    Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η  Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 μμ συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 01/12.07.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι δεν παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης και ότι σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5 (πέντε)   ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σώνια, Ζαφειρούδης Αθανάσιος.   

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Καραδήμου Δήμητρα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.  

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 2ο   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 123/2011  

ΘΕΜΑ:  Μετατόπιση κολώνων  ΔΕΗ.
 

  Ο Πρόεδρος κ. Τσολίδης  εισηγούμενος το 2ο θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης δήλωσε ότι  οι κολώνες της ΔΕΗ στην περιοχή να μετατοπιστούν  και  να πάνε  στα όρια του δρόμου.
Ακολούθως πήραν το λόγο οι σύμβουλοι δηλώνοντας ότι συμφωνούν  με τον Πρόεδρο της Δημοτικής  Κοινότητας.
   Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
  Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου και των Συμβούλων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Ότι οι κολώνες της ΔΕΗ στην περιοχή να μετατοπιστούν  και  να πάνε  στα όρια του δρόμου.
.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 123/2011.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ           
(Υπογραφή)                             (Υπογραφές)                 
                                                                 
Ακριβές Απόσπασμα
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ