Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 121/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 7ης /2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 28 Ιουνίου    2012 ημέρα
Πέμπτη  και ώρα 8:00 συνήλθε το Συμβούλιο
σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 108 /28-6-2012 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς
Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  4  (τέσσερις
)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα
Σόνια, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος.  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ζαφειρούδης Αθανάσιος

 

 

                           

                               ΕΚΤΑΚΤΟ
 ΘΕΜΑΤΑ  

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
:  1/23ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 12
1/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αιτήσεις από την 7η ομάδα
Αεροπροσκόπων Μετεώρων Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την 9η ομάδα
προσκόπων Ευόσμου Θεσσαλονίκης.   

 

Ο Πρόεδρος  κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου
επί του παραπάνω θέματος.

 

Οι  παραπάνω
αιτήσεις  από την   7η
ομάδα Αεροπροσκόπων Μετεώρων Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την 9η
ομάδα προσκόπων Ευόσμου Θεσσαλονίκης.  
 με την 
αριθ.πρωτ.105/27-6-2012 ζητάνε 
άδεια για να πραγματοποιήσουν  φέτος
τη θερινή κατασκήνωση των ομάδων :΄

α) από ηλικία 11-15 ετών για το χρονικό διάστημα 21-7-2012
ως 29-7-2012

β)  από ηλικία 6-11
ετών για το χρονικό διάστημα 29-7-2012 ως 
5-8-2012.

 

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την
εισήγηση   του        Προέδρου
και των Συμβούλων .

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι  δεν συμφωνούν να δώσουν άδεια  για να πραγματοποιηθεί   η
θερινή κατασκήνωση των ομάδων :

α) από ηλικίας 11-15 ετών για το
χρονικό διάστημα 21-7-2012 ως 29-7-2012

β)  από ηλικίας 6-11 ετών για το χρονικό διάστημα
29-7-2012 ως  5-8-2012 γιατί η περιοχή
είναι Δασική.

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12
1/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

     (Υπογραφή)                                            (Υπογραφές)

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                                                  ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ