Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

  
                                      A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 5/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 08η του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 2247/04-03-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  άπαντες (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                              AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                      1. Γιοβανούδας Βαρσάμης         
2.  Κωστίκας Στυλιανός
3.  Λογοτριβή Ελένη
4.  Μάντσιος Βασίλειος   
5.  Σπανός Μιχαήλ
6.  Δημητρός Δημήτριος του Ασ.
         
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Οικ Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 1ο
                                              «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας: «Έλεγχος ισολογισμού έτους 2010», σε ορκωτούς ελεγκτές.
  
Αριθμός Απόφασης: 12/2011

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) που καθορίζει τη διαδικασία του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων των Δήμων που συνιστώνται (Για τη διενέργεια της απογραφής συγκροτείται Επιτροπή Απογραφής ΥΑ74445 αρθ 2), απαιτείται η ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες με ανάλογη εμπειρία στο λογιστικό των ΟΤΑ για τη συμβουλή τους και ενεργώντας υποστηρικτικά στην επιτροπή Απογραφής, στις παρακάτω λογιστικές εργασίες:
Έλεγχος κλεισίματος ισολογισμού έτους 2010.
Ώστε να παραδοθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Επιτροπή απογραφής το έργο της Απογραφής και μέσα στα στενά χρονικά περιθώρια που ορίζει ο νόμος και χρησιμοποιείται το σύστημα του 12κατημορίου για το 1ο τρίμηνο του προϋπολογισμού των παλαιών Δήμων.,ήτοι:
Είδος Εργασίας Μον.Μετ. Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού
  Ποσότητες Τιμή μονάδας Δαπάνη
Έλεγχος κλεισίματος ισολογισμού έτους 2010 Τεμ. 1 7.000,00 7.000,00
   ΦΠΑ 23% 1.610,00
   ΣΎΝΟΛΟ 8.610,00

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 7.000,00 συν ΦΠΑ 23% 1.610,00 €, σύνολο με ΦΠΑ 8.610,00 €.
Η συνολική δαπάνη θα επιβαρύνει τον υπό σύσταση προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2011.
Επειδή επείγεται η εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας, πρέπει να προβούμε στην απ’ ευθείας ανάθεση της.
Προτείνω η ανάθεση της εργασίας να γίνει στην εταιρία PRIME AUDIT LTD.
Ύστερα από τα ανωτέρω κάλεσε τη Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.
 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, το Π.Δ.229/99(ΦΕΚ 194/Α/99) που τροποποιεί και συμπληρώνει την παρ.1 του αρ.15 του Π.Δ.171/87. το άρθρο 17 παρ.2 του Ν.2539/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ.9 του Ν. 2623/98 και μετά από διαλογική συζήτηση,


                               Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία


Α) Εγκρίνει την εκτέλεση της εργασίας «Έλεγχος κλεισίματος ισολογισμού έτους 2010»,όπως αυτή περιγράφεται στην παραπάτω τεχνική περιγραφή, ήτοι:
Είδος Εργασίας Μον.Μετ. Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού
  Ποσότητες Τιμή μονάδας Δαπάνη
Έλεγχος κλεισίματος ισολογισμού έτους 2010 Τεμ. 1 7.000.00 7.000,00
   ΦΠΑ 23% 1.610,00
   ΣΎΝΟΛΟ 8.610,00

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 7.000,00 συν ΦΠΑ 23% 1.610,00 €, σύνολο με ΦΠΑ 8.610,00€.
Β)Αναθέτει με  απ’ ευθείας ανάθεση στην εταιρία PRIME AUDIT LTD.
Γ) Για την εκτέλεση της εργασίας ψηφίζει πίστωση 8.610,00 € σε βάρος του υπό σύσταση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2011.
Υπέρ είναι τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: ) Τζίτζιος Ιωάννης, 2) Κωστίκας Στυλιανός, 3) Λογοτριβή Ελένη, 4) Μάντσιος Βασίλειος, 5) Σπανός Μιχάηλ.
Κατά είναι το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρός Αστ. Δημήτριος , δεν ψηφίζει την ανάθεση όπως τίθεται στην πρόσκληση, διότι θέλει να γίνει μία εργασία σωστή για να προχωρήσουμε σωστά.

 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                     Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος