Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Αποφαση 12

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 6/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 16 Ioυνίου  2011 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη   και ώρα
20:30μμ, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από
την  31/10-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του
Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της
Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο τριών {3} μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία{3}. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής
Ανέστης ,Πρόεδρος                ουδείς      

2.Λαθούρη Καλή

3. Κωτσάκης
Ιορδάνης

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου,
ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κ;ήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης12/2011. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Αιτήσεις
πολιτών ».

Θέμα: 2oν.

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο  (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει
ότι:

            .

 Θέτει υπόψη του Τοπικού Συμβουλίου την

            1ον.υπ
αριθ 8375/06-06-2011 αίτηση του Βαμμένου  Ιωάννη  του
Γεωργίου με την οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ απέναντι  από το Δημοτικό Σχολείο Σάρτης για την πώληση
καλαμποκιού.

            2ον.Την
υπ αριθ 8360/6-06-2011 αίτηση της Αναστασίας Τσελεπή του Ηλία με την οποία
ζητάει άδεια χρήσεως 2 τμ μπροστά στην οικία της για πώληση Λουκουμάδων .

            3ον.Την
υπ αριθ 8304/06-06-2011 αίτηση της INGRIDA KISSOVA με την
οποία ζητάει άδεια χρήσεως Κοινοχρήστου χώρου 2 τμ μπροστά στο Δημοτικό σχολείο
Σάρτης για την πώληση χειροποίητων ξύλινων κηροπηγίων .

            4ον.Την
υπ αριθ 8820/14-06-2011 αίτηση της Δέσποινα Καραγιοβάκη με την οποία ζητάει
άδεια χρήσεως Κοινοχρήστου χώρου 2τμ  μπροστά στο περίπτερο στην πλατεία της Σάρτης
για κατασκευή πλεχτών πλεξιδίων στα μαλλιά .

            5ον.
Την υπ αριθ 8305/03-06-2011 αίτηση του Τυροπώλη Ιωάννη του Μάριου με την οποία
ζητάει άδεια χρήσεως 6 τμ για την αναπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

            6ον.
Την υπ αριθ 10059/07-06-2011 αίτηση της Ευτυχίας Καφετζάκη με την οποία ζητάει
άδεια χρήσεως 2 τμ στη θέση μπροστά από την οικία του Καραχάλιου για την πώληση
καλαμποκιού.

 

Ύστερα από Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Τοπικό Συμβούλιο
να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό
Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση
του Προέδρου, την υπ αριθ 117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Σιθωνίας και τις ανωτέρω αιτήσεις

                                    αποφασίζει
ομόφωνα ανά αίτηση τα εξής

            1.Για
την από 06-06-2011 αίτηση του Βαμμένου Ιωάννη του Γεωργίου αποφασίζει ομόφωνα
την παραχώρηση 2 τμ απέναντι από το Δημοτικό Σχολείο Σάρτης για την πώληση
καλαμποκιού.

            2.Για
την από 06-06-2011 αίτηση της Αναστασίας Τσελεπή του Ηλία αποφασίζει ομόφωνα την
παραχώρηση χώρου 2 τμ μπροστά στην οικία της για πώληση Λουκουμάδων .

            3.
Για την από 06-06-2011 αίτηση της INGRIDA KISSOVA αποφασίζει
ομόφωνα την παραχώρηση 2 τμ μπροστά στο Δημοτικό σχολείο Σάρτης για την πώληση
χειροποίητων ξύλινων κηροπηγίων

            4
Για την από 14-06-2011 αίτηση της Δέσποινα Καραγιοβάκη αποφασίζει ομόφωνα την
παραχώρηση χώρου 2τμ  μπροστά στο
περίπτερο στην πλατεία της Σάρτης για κατασκευή πλεχτών πλεξιδίων στα μαλλιά

            5.
Για την από 03-06-2011 αίτηση του Τυροπώλη Ιωάννη του Μάριου αποφασίζει ομόφωνα
την μη παραχώρηση του Κοινόχρηστου χώρου διότι είναι Κοινοτικός δρόμος και όχι
πεζοδρόμιο.

            6ον.
Για την από 07-06-2011 αίτηση της Ευτυχίας Καφετζάκη αποφασίζει ομόφωνα την
παραχώρηση 2 τμ στη θέση μπροστά από την οικία του Καραχάλιου για την πώληση
καλαμποκιού..

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα
μέλη

Υπογραφές                                                                                Υπογραφή                

                                                Ακριβές
απόσπασμα

                                                     Ο
Πρόεδρος

 

 

 

                                            Τσελεπής
Ανέστης