Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                   

———————————————————–

 

 

 

 

                                                         
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της
4/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

                          
Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας 

 

 

           Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα  Παρασκευή 
1 Απριλίου 2011 και ώρα 8 μ.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου
Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την 30/29-3-2011
πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,
δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Παρδάλης Γεώργιος                                                                          
Κανείς

2.Δημητρός Αθανάσιος

3.Κατσαούνη Φιλιππία

4.Ευαγγελινός Αθανάσιος

5.Γιαννέλης Νικόλαος

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.
Γρηγοριάδου Αναστασία  Δημοτική υπάλληλο.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης 
και εισηγήθηκε  όπως παρακάτω τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

Αριθμός θέματος : 2                «Χορήγηση προέγκρισης  άδειας ίδρυσης- λειτουργίας             

Αριθμός  Απόφασης: 12         καταστήματος   «ΚΥΛΙΚΕΙΟ  εντός   
του   Δημοτικού

                                                 
Σχολείου  Αγίου  Νικολάου»  στη  ΖΑΜΑΝΙ
S  STELA

                                                 
του
ZENUN».

 

 

Ο Πρόεδρος
εισηγούμενος το 2ο  θέμα της
ημερήσιας  διάταξης  ανέφερε ότι σύμφωνα με τις παραγράφους α’ και
β’ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας: α)Αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης  ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και
λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και β)Αποφασίζει για
τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής.

 Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

α)Την αρ.Πρωτ: 3348/29-3-2011 αίτηση της Ζamanis Stela του
Zenun με
την οποία ζητά να της χορηγηθεί προέγκριση άδειας ίδρυσης –λειτουργίας
καταστήματος «ΚΥΛΙΚΕΙΟ» εντός του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου. 

β)Την αριθμ. 863/71 Οικοδομική
Άδεια.

γ)Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης.

δ)Το αρ. 487Σ/29-3-2011 διπλότυπο
είσπραξης

και τα λοιπά δικαιολογητικά του
φακέλου

Και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου
τον φάκελο του αιτούντα για προέλεγχο του αιτήματος σύμφωνα με το οποίο
«λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του
φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του
αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και
ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει
λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από
τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές
διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών».  

Το Συμβούλιο  έχοντας υπόψη την εισήγηση του  Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος ΚΥΛΙΚΕΙΟ εντός του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου στη Zamanis Stela του
Zenun στη
Δ/Κ Αγίου Νικολάου.

 

 

                               Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό  12/2011

       
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    

          Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 
                 ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                                                    
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                              

                                                             
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

                                                    ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ