Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 2/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 04-03-2013 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα   και ώρα
14:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 73/27-02-2013 έγγραφο
πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής
Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε{5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος                     

2. Κοντού
Ελένη

3.Ανδρανούδης
Γεώργιος                                    

4. Πράτσα Άννα

5. Δραγάνης
Αλέξανδρος       

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 12/2013.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

« Απευθείας
αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Γεωργίου Κουτλιάνη».

Θέμα: 5ο

           

   Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πέμπτο (5ο) θέμα
της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι: είναι αναγκαία η αγορά ενός ακινήτου, και
συγκεκριμένα α) του Κουτλιάνη Γεωργίου εκτάσεως 337 τετραγωνικών μέτρων,
που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς, εντός οικισμού και συγκεκριμένα
στη θέση ανάμεσα «Δραγάνη και Πλακίδα» διότι λόγω μεγέθους αλλά και θέσης, για την
εξυπηρέτηση πάσης φύσεως αναγκών της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς. Επισημαίνεται
ότι σύμφωνα με την 5/2011 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Συκιάς, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011, το συγκεκριμένο
οικόπεδο αναφέρεται. 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική
συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου   

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

Εγκρίνει την
απευθείας αγορά του ανωτέρω ακινήτου, για τη δημιουργία πάρκου αναψυχής, καθώς
και για την εξυπηρέτηση πάσης φύσεως αναγκών της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς
και αποστέλει την παρούσα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής καθώς και στο Δημοτικό
Συμβούλιο, προς έγκριση,  ώστε να γίνει η
εκκίνηση της διαδικασίας αγοράς του ανωτέρω οικοπέδων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2013.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

     Ο
Πρόεδρος                                                   
Τα μέλη

     
Υπογραφή                                                   
Υπογραφές    

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                        Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                  Τζέλιος
Αθανάσιος