Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 119/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 7/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης

 

Στη Νικήτη και στο πρώην  δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 28 Ιουνίου 2012 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη  και ώρα 8:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια
έκτακτη  συνεδρίαση, ύστερα από την     108/28-06-2012 έγγραφο πρόσκληση του
Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της
Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τέσσερις  {4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσολίδης
Αθανάσιος ,Πρόεδρος            Ζαφειρούδης
Αθανάσιος  

2. Γεωβανέκος
Τριαντάφυλλος

3.
Γεωργακούδας Λάμπρος

3. Μητσιάρα
Σόνια

 

           

Ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 1119/2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις
πολιτών για παραχώρηση χώρου ».

Θέμα:1o /21ο  

    Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το  1ο /21ο   θέμα
της  έκτακτης συνεδρίασης, αναφέρει ότι:

Σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας,
εξουσιοδοτούνται τα Διοικητικά Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
του Δήμου Σιθωνίας, να αποφασίζουν επί των αιτήσεων που αφορούν παραχωρήσεις
αιγιαλού και κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας.

Θέτει υπόψη
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας προς
συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

Την υπ΄αριθμ. 102/27.06.2012
αίτηση της Μπηγινά Μάρθας του Χρήστου η οποία αιτείται παραχώρηση  κοινοχρήστου χώρου 57,50 τ.μ και αιγιαλού     256
τ.μ για τραπεζοκαθίσματα στην παραλία της Δ.Κ.Νικήτης.

 

Ύστερα από τα
ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο      Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει
σχετικά.

Το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική
συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ.
117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας  και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει
ομόφωνα

Για την αίτηση
της Μπηγινά Μάρθας   του Χρήστου  αποφασίζετε ομόφωνα να της παραχωρηθεί  κοινόχρηστος χώρος 57,50 τ.μ. και αιγιαλού 256
τ.μ για τραπεζοκαθίσματα στην παραλία της Δ.Κ.Νικήτης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 119/2012.

Έτσι έχει
συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

               Ο Πρόεδρος                                                          τα μέλη

                Υπογραφή                                                          Υπογραφές

 

      

                                                                                                 

                                               Ακριβές
απόσπασμα

                                                   Ο
Πρόεδρος

 

 

 

 

                                                       ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ