Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 16/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής
Στη Νικήτη Χαλκιδικής και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σιθωνίας,  σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 9727/23.06.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                   AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                                                 –
2.  Κωστίκας Στυλιανός                                           
3.  Λογοτριβή Ελένη
4.  Σπανός Μιχαήλ
5.  Ψηλογιάννης Γεώργιος
6.  Γιοβανούδας Βαρσάμης 
7.  Δημητρός Αστ. Δημήτριος
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Αριθμός Απόφασης: 118/2011
 «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
1) Απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Απαραίτητες Τοπογραφικές Εργασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Ε.Ε.Λ. Αγ. Νικολάου». 
2) Ψήφιση πίστωσης τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (4.139,29€) σε βάρος του Κ.Α. 02.25.7413.0075 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2011.

Αριθμός θέματος: 4

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το  τέταρτο (4ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε: «Θέτω υπόψη σας το υπ’ αριθμ. 9589/23.06.2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το οποίο:
1) Δηλώθηκε η αδυναμία της υπηρεσίας να προβεί στην εκπόνηση της μελέτης: «Απαραίτητες Τοπογραφικές Εργασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Ε.Ε.Λ. Αγ. Νικολάου», λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού.
2) Προεκτιμήθηκε η απαιτούμενη αμοιβή, για την εκπόνηση της μελέτης από ιδιώτη μελετητή, η οποία είναι τρείς χιλιάδες τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (3.365,28€), πλέον Φ.Π.Α. ή τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (4.139,29€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%.
3) Μας γίνεται γνωστό ότι όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. Δ15/Οικ/6655/22.03.2011 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ/743/Β/05.05.2011), τα όρια αμοιβής του Α’ τάξης μελετητικού πτυχίου, για τις μελέτες του άρθρου 2 του Π.Δ.798/1978, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι τοπογραφικές μελέτες (κατηγορία 16 του άρθρου 2 του Ν.3316/2005), είναι 0,0029€ έως 40.807,00€. Ως εκ τούτου, το 30% του ανωτάτου ορίου αμοιβής πτυχίου Α’ τάξης, για την προαναφερόμενη μελέτη, είναι 30%*40.807,00 = 12.242,10€.
4) Τέλος, επισημαίνεται ότι, επειδή η προεκτιμώμενη αμοιβή, όλων των σταδίων της μελέτης, δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α’ τάξης, που ισχύει για την συγκεκριμένη κατηγορία μελέτης, η Οικονομική Επιτροπή, με απόφαση της, μπορεί να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο Α’ ή Β’ τάξης πτυχίου.
Έχοντας λοιπόν υπόψη:
 Την ανάγκη εκπόνησης της μελέτης: «Απαραίτητες Τοπογραφικές Εργασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Ε.Ε.Λ. Αγ. Νικολάου».
 Τα αναφερόμενα στο προαναφερόμενο έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
 Την παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ/114/Α/08.06.2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 Την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ/42/Α/22.02.2005): «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
 Το άρθρο 2 του Π.Δ.798/78 (ΦΕΚ/185/Α’/06.11.1978) «Περί καθορισμού ορίων προεκτιμωμένης αμοιβής κατά τάξιν πτυχίου».
 Την υπ’ αριθ. Δ15/οικ/6655/22.03.2011 Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ/743/Β/05.05.2011): «Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους 2011».
 Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον Κ.Α. 02.25.7413.0075 με τίτλο: «Απαραίτητες Τοπογραφικές Εργασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Ε.Ε.Λ. Αγ. Νικολάου».
Προτείνω:
α) Την ανάθεση σύνταξης της μελέτης:  «Απαραίτητες Τοπογραφικές Εργασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Ε.Ε.Λ. Αγ. Νικολάου», στον Μυριανίδη Φώτιο, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, κάτοικο Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι κάτοχος του με αριθμό μητρώου μελετητικού πτυχίου τάξης Α στην κατηγορία μελετών 16 του άρθρου 2 του Ν.3316/2005 (Τοπογραφικές Μελέτες).
β) Την ψήφιση πίστωσης τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (4.139,29€), επ’ ονόματι του παραπάνω μελετητή Μυριανίδη Φώτιου και σε βάρος του οικείου Κ.Α. 02.25.7413.0075 με τίτλο: «Απαραίτητες Τοπογραφικές Εργασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Ε.Ε.Λ. Αγ. Νικολάου», του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2011.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
• Την εισήγηση του προέδρου.
• Το υπ’ αριθμ. 9589/23.06.2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας.
• Την παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ/114/Α/08.06.2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
• Την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.3316/2005 [(ΦΕΚ/42/Α’/22.02.2005 – Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ/85/Α/07.04.2005): «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»..
• Το άρθρο 2 του Π.Δ.798/78 (ΦΕΚ/185/Α'/06.11.1978): «Περί καθορισμού ορίων προεκτιμωμένης αμοιβής μελετών κατά τάξιν πτυχίου».
• Την υπ’ αριθμ. Δ15/οικ/6655/22.03.2011 Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ/743/Β/05.05.2011): «Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους 2011».
• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/87/Α/07.06.2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Αναθέτει, με απ’ ευθείας ανάθεση, την εκπόνηση της μελέτης: «Απαραίτητες Τοπογραφικές Εργασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Ε.Ε.Λ. Αγ. Νικολάου», στον Μυριανίδη Φώτιο  του Θεοχάρη, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, Εθνικής Αντίστασης 3, Τ.Κ. 551 34 Θεσσαλονίκη, κάτοχο του υπ’ αριθμ. 10385 μελετητικού πτυχίου.
2. Ψηφίζει πίστωση τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (4.139,29€), επ’ ονόματι του παραπάνω μελετητή Μυριανίδη Φώτιου του Θεοχάρη και σε βάρος του Κ.Α. 02.25.7413.0075 με τίτλο: «Απαραίτητες Τοπογραφικές Εργασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Ε.Ε.Λ. Αγ. Νικολάου», του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2011.
Ο κ. Βαρσάμης Γιοβανούδας και ο κ. Δημητρός Δημήτριος δεν συμφωνούν και δεν ψηφίζουν ούτε την ανάθεση ούτε την διάθεση της πίστωσης. Τονίζουν, δε, ότι οι αναθέσεις μελετών, πρέπει να γίνονται σε τοπικούς ιδιώτες μελετητές, που εδρεύουν στο Δήμο Σιθωνίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 118/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                             Τα μέλη
 Υπογραφή                                                      Υπογραφές
                               Ακριβές Απόσπασμα
                           Ο Πρόδρος
                                             της Οικονομικής Επιτροπής