Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 16/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής
Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη   και ώρα 15:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 9727/23-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                   AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                                                 –
2.  Κωστίκας Στυλιανός                                           
3.  Λογοτριβή Ελένη
4.  Ψηλογιάννης Γεώργιος
5.  Σπανός Μιχαήλ
6.  Γιοβανούδας Βαρσάμης 
7.  Δημητρός Αστ. Δημήτριος
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Αριθμός Απόφασης: 117/2011
 «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
1) Απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Περιοχής Επέκτασης Οικισμού Σάρτης Δήμου Σιθωνίας». 
2) Ψήφιση πίστωσης οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (8.996,22€) σε βάρος του Κ.Α. 02.70.7413.0025 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2011.

Αριθμός θέματος: 3

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το  τρίτο (3ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε: «Θέτω υπόψη σας το υπ’ αριθμ. 9485/23.06.2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το οποίο:
1) Δηλώθηκε η αδυναμία της υπηρεσίας να προβεί στην εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Περιοχής Επέκτασης Οικισμού Σάρτης Δήμου Σιθωνίας», λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού.
2) Προεκτιμήθηκε η απαιτούμενη αμοιβή, για την εκπόνηση της μελέτης από ιδιώτη μελετητή, η οποία είναι επτά χιλιάδες τριακόσια δέκα τέσσερα ευρώ (7.314,00€), πλέον Φ.Π.Α. ή οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (8.996,22€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%.
3) Μας γίνεται γνωστό ότι όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. Δ15/Οικ/6655/22.03.2011 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ/743/Β/05.05.2011), τα όρια αμοιβής του Α’ τάξης μελετητικού πτυχίου, για τις μελέτες του άρθρου 3 του Π.Δ.798/1978, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι περιβαλλοντικές μελέτες (κατηγορία 27 του άρθρου 2 του Ν.3316/2005), είναι 0,0029€ έως 24.475,00€. Ως εκ τούτου, το 30% του ανωτάτου ορίου αμοιβής πτυχίου Α’ τάξης, για την προαναφερόμενη μελέτη, είναι 30%*24.475,00 = 7.342,50€.
4) Τέλος, επισημαίνεται ότι, επειδή η προεκτιμώμενη αμοιβή, όλων των σταδίων της μελέτης, δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α’ τάξης, που, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ15/Οικ/6655/22.03.2011 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, ισχύει για την συγκεκριμένη κατηγορία μελέτης, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μπορούμε, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ), να προβούμε στην απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο Α’ ή Β’ τάξης πτυχίου.
Έχοντας λοιπόν υπόψη:
 Την ανάγκη εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Περιοχής Επέκτασης Οικισμού Σάρτης Δήμου Σιθωνίας».
 Τα αναφερόμενα στο προαναφερόμενο έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
 Την παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ/114/Α/08.06.2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 Την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ/42/Α/22.02.2005): «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
 Το άρθρο 3 του Π.Δ.798/78 (ΦΕΚ/185/Α’/06.11.1978) «Περί καθορισμού ορίων προεκτιμωμένης αμοιβής κατά τάξιν πτυχίου».
 Την υπ’ αριθ. Δ15/οικ/6655/22.03.2011 Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ/743/Β/05.05.2011): «Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους 2011».
 Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον Κ.Α. 02.70.7413.0025 με τίτλο: «Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Περιοχής Επέκτασης Οικισμού Σάρτης Δήμου Σιθωνίας».
Προτείνω:
α) Την ανάθεση σύνταξης της μελέτης:  «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Περιοχής Επέκτασης Οικισμού Σάρτης Δήμου Σιθωνίας», στον Καρβούνη Γεώργιο του Σπήλιου, Ταχ. Δ/νση: Γαληνού 4, Τ.Κ. 62123 Σέρρες, Τηλ. 23210/67322, Fax: 23210/67327, ο οποίος είναι κάτοχος του με αριθμό μητρώου 13885 μελετητικού πτυχίου τάξης Α στην κατηγορία μελετών 27 του άρθρου 2 του Ν.3316/2005 (Περιβαλλοντικές Μελέτες).
β) Την ψήφιση πίστωσης οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (8.996,22€), επ’ ονόματι του παραπάνω μελετητή Καρβούνη Γεώργιου του Σπήλιου, Ταχ. Δ/νση: Γαληνού 4 62123 Σέρρες, Τηλ. 23210/67322, Fax: 23210/67327, και σε βάρος του οικείου Κ.Α. 02.70.7413.0025 με τίτλο: «Σύνταξη ΜΠΕ Περιοχής Επέκτασης Οικισμού Σάρτης Δήμου Σιθωνίας», του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2011.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
• Την εισήγηση του προέδρου.
• Το υπ’ αριθμ. 9485/23.06.2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας.
• Την παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ/114/Α/08.06.2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
• Την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.3316/2005 [(ΦΕΚ/42/Α’/22.02.2005 – Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ/85/Α/07.04.2005): «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»..
• Το άρθρο 3 του Π.Δ.798/78 (ΦΕΚ/185/Α'/06.11.1978): «Περί καθορισμού ορίων προεκτιμωμένης αμοιβής μελετών κατά τάξιν πτυχίου».
• Την υπ’ αριθμ. Δ15/οικ/6655/22.03.2011 Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ/743/Β/05.05.2011): «Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους 2011».
• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/87/Α/07.06.2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Αναθέτει, με απ’ ευθείας ανάθεση, την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Περιοχής Επέκτασης Οικισμού Σάρτης Δήμου Σιθωνίας», στον Καρβούνη Γεώργιο του Σπήλιου, Ταχ. Δ/νση: Γαληνού 4 62123 Σέρρες, Τηλ. 23210/67322, Fax: 23210/67327, ο οποίος για την κατηγορία μελετών 27 του Άρθρου 2 του Ν.3316/2005 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου τάξης Α (Αριθμός Μητρώου Μελετητικού Πτυχίου: Α.Μ. 13885).
2. Ψηφίζει πίστωση οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (8.996,22€), επ’ ονόματι του παραπάνω μελετητή Καρβούνη Γεώργιου του Σπήλιου, Ταχ. Δ/νση: Γαληνού 4 62123 Σέρρες, Τηλ. 23210/67322, Fax: 23210/67327,   και σε βάρος του Κ.Α. 02.70.7413.0025 με τίτλο: «Σύνταξη ΜΠΕ Περιοχής Επέκτασης Οικισμού Σάρτης Δήμου Σιθωνίας», του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2011.
Ο κ. Βαρσάμης Γιοβανούδας και ο κ. Δημητρός Δημήτριος δεν συμφωνούν και δεν ψηφίζουν ούτε την ανάθεση ούτε την διάθεση της πίστωσης. Τονίζουν, δε, ότι οι αναθέσεις μελετών, πρέπει να γίνονται σε τοπικούς ιδιώτες μελετητές, που εδρεύουν στο Δήμο Σιθωνίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 117/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                             Τα μέλη
 Υπογραφή                                                      Υπογραφές
                            Ακριβές Απόσπασμα
                        Ο Δήμαρχος