Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 7ης /2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό
Κατάστημα, σήμερα την 28 Ιουνίου    2012 ημέρα
Πέμπτη  και ώρα 8:00 συνήλθε το Συμβούλιο
σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση,
ύστερα από την 108 /28-6-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής
Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και
επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88
του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  4  (τέσσερις
)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα
Σόνια, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος.  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ζαφειρούδης Αθανάσιος

 

 

                           

                               ΕΚΤΑΚΤΟ
 ΘΕΜΑΤΑ  

 

AΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
:  1/18ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 116/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση 
του Γκόγκου Δημητρίου για επέκταση δικτύου  ύδρευσης στην Δ.Κ.Νικήτης.

 

Ο Πρόεδρος  κήρυξε
την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως
κατωτέρου επί του παραπάνω θέματος.

 

Η  παραπάνω αίτηση  του Γκόγκου Δημητρίου   αριθ.πρωτ.82/18-6-2012 με την οποία
ζητάει  επέκταση δικτύου ύδρευσης με δικά
του έξοδα στην Δ.Κ.Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας.

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την
εισήγηση   του        Προέδρου
και των Συμβούλων .

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι Τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν να
δοθεί άδεια επέκτασης δικτύου ύδρευσης αν ενημερωθεί ο υδρονομέας της
Δ.Κ.Νικήτης με δικά του έξοδα.

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 116/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             
ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                             
(Υπογραφές)

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ