Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

   A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 16/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής
Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη   και ώρα 15:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 9727/23-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                                         –
2.  Κωστίκας Στυλιανός                                           
3.  Λογοτριβή Ελένη
4.  Μάντσιος Βασίλειος
5.  Σπανός Μιχαήλ
6.  Γιοβανούδας Βαρσάμης 
7.  Δημητρός Αστ. Δημήτριος
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Αριθμός Απόφασης: 115/2011
 «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας: «Ναυαγοσωστική Προστασία Λουομένων»
 
Αριθμός θέματος: 1ο

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα  της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Όπως γνωρίζετε, στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σιθωνίας, την Τρίτη 14.06.2011, διενεργήθηκε από εμάς, ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός, για τον οποίο συντάχθηκε το με ημερομηνία 14.06.2011 Πρακτικό Διαγωνισμού. Το πρακτικό αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και ατά του πρακτικού δεν κατατέθηκε καμία ένσταση.
Σήμερα, σε εφαρμογή των προβλέψεων  του εδαφίου (ε) της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή,  καλείται να αποφασίσει για την έγκριση ή την απόρριψη του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Για το λόγο αυτό προτείνεται
Να εγκριθεί το από 14/06/2011 πρακτικό διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας: «Ναυαγοσωστική Προστασία Λουομένων», προϋπολογισμού μελέτης εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (144.648,00€).
Να ανατεθεί η εκτέλεση της προαναφερόμενης εργασίας στην εταιρεία: «Κατασκευαστική – Ναυαγοσωστική Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «Bayline Services», Α.Φ.Μ. 999736413 Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου και έδρα το Ν. Μαρμαρά Χαλκιδικής, διότι όπως προκύπτει από το προαναφερόμενο πρακτικό, αναδεικνύεται μειοδότης αφού: α) Καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, β) Η οικονομική προσφορά που υπέβαλε, κρίνεται ικανοποιητική και γ) Παρέχει όλες τις εγγυήσεις για την σίγουρη και αποτελεσματική εκτέλεση των αναγκαίων υπηρεσιών.
Να ψηφιστεί στο όνομα του προαναφερόμενου μειοδότη, το ποσό των εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων δέκα πέντε ευρώ και πέντε λεπτών (143.215,05€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, από πίστωση που έχει προβλεφθεί στον Κ.Α. 02.15.6162.0003 του σκέλους των εξόδων στον προϋπολογισμό του Δήμου Σιθωνίας του έτους 2011, για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4/2011 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου Σιθωνίας.
Να υπογραφεί συμφωνητικό ποσού εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων δέκα πέντε ευρώ και πέντε λεπτών (143.215,05€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με τον προαναφερόμενο μειοδότη, για την εκτέλεση της παραπάνω ερεγασίας.
Και κάλεσε τη Οικονομική  Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου.
Α  π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα
Εγκρίνει το από 14.06.2011 πρακτικό διαγωνισμού, που διενεργήθηκε για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας: «Ναυαγοσωστική Προστασία Λουομένων».
Αναθέτει την εκτέλεση της προαναφερόμενης εργασίας στην εταιρεία  «Κατασκευαστική – Ναυαγοσωστική Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», με διακριτικό τίτλο «Bayline Services», Α.Φ.Μ. 999736413 Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου και έδρα το Ν. Μαρμαρά Χαλκιδικής, η οποία, στον προαναφερόμενο διαγωνισμό, αναδείχθηκε μειοδότης, διότι όπως προκύπτει από το προαναφερόμενο πρακτικό, αναδεικνύεται μειοδότης αφού: α) Καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, β) Η οικονομική προσφορά που υπέβαλε, κρίνεται ικανοποιητική και γ) Παρέχει όλες τις εγγυήσεις για την σίγουρη και αποτελεσματική εκτέλεση των αναγκαίων υπηρεσιών.
Ψηφίζει στο όνομα της εταιρείας: «Κατασκευαστική – Ναυαγοσωστική Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», με διακριτικό τίτλο «Bayline Services», Α.Φ.Μ. 999736413 Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου και έδρα το Ν. Μαρμαρά Χαλκιδικής, το ποσό των εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων δέκα πέντε ευρώ και πέντε λεπτών (143.215,05€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%, από πίστωση που έχει προβλεφθεί στον Κ.Α. 02.15.6162.0003 του σκέλους των εξόδων στον προϋπολογισμό του Δήμου Σιθωνίας του έτους 2011, για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4/2011 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου Σιθωνίας.
Να υπογραφεί συμφωνητικό ποσού εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων δέκα πέντε ευρώ και πέντε λεπτών (143.215,05€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%, με την προαναφερόμενη εταιρεία: «Bayline Services», Α.Φ.Μ. 999736413 Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου, για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 115/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                             Τα μέλη
 Υπογραφή                                                      Υπογραφές
                Ακριβές Απόσπασμα
                        Ο Δήμαρχος