Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

            A Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το πρακτικό 16/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας. Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου  του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 9727/23-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  άπαντες  (7), ήτοι:  ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                          AΠΟΝTEΣ1.   Τζίτζιος Ιωάννης2.   Κωστίκας Στυλιανός                                                                                                   3.  Λογοτριβή Ελένη                                                      4.  Ψηλογιάννης Γεώργιος 5.   Σπανός Μιχαήλ6.  Γιοβανούδας Βαρσάμης7.  Δημητρός  Αστ. Δημήτριος                                                                                                                                                              Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  Αριθμός θέματος: 5ο «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»              «Ψήφιση πιστώσεων παρελθούσης χρήσης».                      Αριθμός Απόφασης: 110/2011 Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το  πέμπτο  (5ο ) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως εισηγήθηκε ότι ο Δήμος οφείλει ανά Επωνυμία, αριθμό-ημερομηνία τιμολογίου, περιγραφή είδους-υπηρεσίας, ποσό και Κ.Α.     

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΣ
1 Κ/Ξ ΜΑΚΡΗΣ-ΤΣΙΛΙΜΠΑΚΟΣ .-ΔΡΟΣΟΣ ΕΠΕ Τ.4/02-12-2010 Λύκειο Αγ. Νικολάου –Διαμόρφωση αύλειου Χώρου 7.408,09 8117.0015

  Η Οικονομική  Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ψηφίζει την σχετική πίστωση  ποσού 7.408,09€ για την Λύκειο Αγ. Νικολάου –Διαμόρφωση αύλειου Χώρου στον Κ/Ξ ΜΑΚΡΗΣ-ΤΣΙΛΙΜΠΑΚΟΣ -ΔΡΟΣΟΣ ΕΠΕ σε βάρος του Κ.Α 8117.0015.

Ο κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης και ο κ. Δημητρός Αστ. Δημήτριος δεν ψηφίζουν την πίστωση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 110/2011. Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως. Ο Πρόεδρος                                                                                   Τα μέληΥπογραφή                                                                                     Υπογραφές

                                          Ακριβές Απόσπασμα

                                                  Ο Δήμαρχος