Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Αποφαση 11

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 6/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 16 Ioυνίου  2011 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη   και ώρα
20:30μμ, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από
την  31/10-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του
Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της
Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο τριών {3} μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία{3}. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής
Ανέστης ,Πρόεδρος                ουδείς      

2.Λαθούρη Καλή

3. Κωτσάκης
Ιορδάνης

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου,
ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κ;ήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης11/2011. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Αιτήσεις
πολιτών ».

Θέμα: 1oν.

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο  (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει
ότι:

            .

 Θέτει υπόψη του Τοπικού Συμβουλίου την υπ αριθ
7219/24-05-2011 αίτηση του Στυλιανού Τρανού του Ιωάννη  με την οποία ζητάει να κινηθεί κάθε νόμιμη
διαδικασία για να του χορηγηθεί η άδεια περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Σάρτης
 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Τοπικό Συμβούλιο να αποφασίσει  για την εκκίνηση της νόμιμης διαδικασίας για
την ανακοίνωση –πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  3ης  θέση περιπτέρου στη Σάρτη καθώς και η απόφαση
αυτή  προωθηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο
για λήψη απόφασης , .

Το Τοπικό
Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του
Προέδρου, 

                                                Αποφασίζει
ομόφωνα 

Την ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκκίνηση της
νόμιμης διαδικασίας για την χορήγηση 3ης άδειας περιπτέρου στη Σάρτη
.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα
μέλη

Υπογραφές                                                                                Υπογραφή                

                                                Ακριβές
απόσπασμα

                                                     Ο
Πρόεδρος