Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2012

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της αριθμ.8/2012 

Συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ.Απόφ.11/2012                                                                                                                                       

 

ΘΕΜΑ:  Παραχώρηση χώρου

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα
στις 11 οκτωβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ.  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που
επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                           
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     
Παγώνης
Τριαντάφυλλος Πρόεδρος                              Μηδέν

2.     
Κυπαρισσάς
Ιωακείμ

3.      Ζησόπουλος
Γεώργιος

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 1 θέμα της ημερήσια διάταξης είπε ότι , ο
σύλλογος φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Μεταγγιτσίου, και ο αθλητικός σύλλογος
Ορμύλιας – Σιθωνίας  ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ  , με αιτήσεις τους ζητούν να τους παραχωρηθεί
χώρος στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για τις δραστηριότητές τους.

      Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.                                                                                                                                                

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                         

                                     Α Π Ο Φ
Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

            Να τους παραχωρηθεί ο χώρος της αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων για τις δραστηριότητές τους με τις εξής προϋποθέσεις .

        – Οι σύλλογοι θα συνεννοηθούν μεταξύ
τους για την ημέρες και ώρες που θα χρησιμοποιούν την αίθουσα .

        
Κάθε σύλλογος θα αναλαμβάνει την θέρμανση και την καθαριότητα του χώρου.

                                                                                                      
                                         

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα
αριθμό 11/2012.

Αφού τελείωσαν τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα
συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.     
                         

            

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

                   (Υπογραφή)                                     (Υπογραφές)

                                  

 

 

Ακριβές
Απόσπασμα

                                               Παγώνης
Τριαντάφυλλος