Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 15/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 14η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 8748/10-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν πέντε (5), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                  AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                       1. Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη                                    2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Μάντσιος Βασίλειος

Σπανός Μιχαήλ

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 105/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου»

 

Αριθμός θέματος: 3

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το τρίτο ( 3ο ) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: βάση του άρθρου 72 παραγ.1 περιπτ. ιε’ Ν.3852/2010,πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο για την υπόθεση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη θέση «ΑΧΛΑΔΑ»(δικάσιμος 04-07-2011)στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκιδικής διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων.

Και κάλεσε τη Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, το Π.Δ.229/99(ΦΕΚ 194/Α/99) που τροποποιεί και συμπληρώνει την παρ.1 του αρ.15 του Π.Δ.171/87. το άρθρο 17 παρ.2 του Ν.2539/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ.9 του Ν. 2623/98 και μετά από διαλογική συζήτηση,

                                                    Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω να

1)Oρίζει τον δικηγόρο του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής Κόκκινο Δημήτριο του Ιωάννη με (Α.Μ 74) για την υπόθεση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη θέση «ΑΧΛΑΔΑ»(δικάσιμος 04-07-2011)στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκιδικής διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων.

 

2)Ως αμοιβή του προαναφερόμενου δικηγόρου για κατάθεση ανακοπής ορίζεται το ποσό των 2.000,00 συν Φ.Π.Α 23% το οποίο θα καταβληθεί μετά την εκτέλεση της προαναφερόμενης εντολής.

3)Ψηφίζει πίστωση σε βάρος του Κ.Α 00.6111.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 105/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                         Τα μέλη

Υπογραφή                                                                          Υπογραφές

                                          Ακριβές Απόσπασμα

                                             Ο Δήμαρχος