Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 15/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 14η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 8748/10-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν πέντε (5), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                            AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                            1. Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη                               2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Μάντσιος Βασίλειος

Σπανός Μιχαήλ

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Οικ Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

Αριθμός θέματος: 2β

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ανάθεση για την προμήθεια χλωριωτών .

 

Αριθμός Απόφασης: 104β/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το (2β) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου και υπό Κ.Α 25.7135.0003 έχει εγγραφεί πίστωση 20.000,00€ για την προμήθεια χλωριωτών.

Προτείνω την εκτέλεση της ανωτέρου προμήθειας με απευθείας ανάθεση στον προμηθευτή «Συμεών Π. Καραγκιόζη».

 

 

 

 

A/A

Περιγραφή είδους

Τ.Μ.

ΠΟΣΟT.

ΔΑΠΑΝΗ

1

Δοσομετρικές αντλίες

505

5

2525

2

Ηλεκτρονικό σύστημα λήψης δείγματος νερού, ανάλυσης και προσδιορισμός ελευθέρου και υπολειμματικού χλωρίου

2650

3

7950

3

Γραμμή αναρρόφησης

55

5

275

4

Βαλβίδα ρύθμισης πίεσης

95

5

475

5

Βαλβίδα έγχυσης

55

3

165

6

Καλώδιο Input

42

3

126

7

Αντλία δειγματοληψίας

145

2

290

8

Υδραυλικά εξαρτήματα σύνδεσης

138

2

276

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

28

12082

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

2778,86

 

Συνολική Δαπάνη

 

 

14860,86

 

 

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 12.082,00€ συν ΦΠΑ 23% 2.778,86€, σύνολο με ΦΠΑ 14.860,86€.

 

Και κάλεσε την Ο.Ε να αποφασίσει σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, το Π.Δ.229/99(ΦΕΚ 194/Α/99) που τροποποιεί και συμπληρώνει την παρ.1 του αρ.15 του Π.Δ.171/87. το άρθρο 17 παρ.2 του Ν.2539/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ.9 του Ν. 2623/98 και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας χλωριωτών , όπως αυτή περιγράφεται στην παρακάτω τεχνική περιγραφή, ήτοι :

 

A/A

Περιγραφή είδους

Τ.Μ.

ΠΟΣΟT.

ΔΑΠΑΝΗ

1

Δοσομετρικές αντλίες

505

5

2525

2

Ηλεκτρονικό σύστημα λήψης δείγματος νερού, ανάλυσης και προσδιορισμός ελευθέρου και υπολειμματικού χλωρίου

2650

3

7950

3

Γραμμή αναρρόφησης

55

5

275

4

Βαλβίδα ρύθμισης πίεσης

95

5

475

5

Βαλβίδα έγχυσης

55

3

165

6

Καλώδιο Input

42

3

126

7

Αντλία δειγματοληψίας

145

2

290

8

Υδραυλικά εξαρτήματα σύνδεσης

138

2

276

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

28

12082

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

2778,86

 

Συνολική Δαπάνη

 

 

14860,86

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 12.082,00€ συν ΦΠΑ 23% 2.778,86€, σύνολο με ΦΠΑ 14.860,86€.

 

 

Για την εκτέλεση της προμήθειας ψηφίζει πίστωση 14.860,86€ σε βάρος του Κ.Α. 25.7135.0003.

Αναθέτει με απ’ ευθείας ανάθεση στον προμηθευτή «Συμεών Π. Καραγκιόζη».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 104β/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                 Τα μέλη

Υπογραφή                                                                 Υπογραφές

                                Ακριβές Απόσπασμα

                                       Ο Δήμαρχος