Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 15/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 14η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 8748/10-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν πέντε (5), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                   AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                       1. Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη                                     2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Μάντσιος Βασίλειος

Σπανός Μιχαήλ

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

 

 

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

 

 

Αριθμός θέματος: 2α

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ορισμός υπόλογου και ψήφιση πιστώσεων τελών χρήσης μηχανημάτων».

 

Αριθμός Απόφασης: 104α/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το δεύτερο (2α ) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως εισηγήθηκε ότι ο Δήμος οφείλει για τέλη χρήσεως μηχανημάτων έργου ΜΕ 113616 ΙΧ &Μ.Ε 085579 ΙΧ το ποσό των 565,65€ σε βάρος του Κ.Α 20.6322 όπως επίσης ανέφερε ότι πρέπει να ορίσουμε έναν μόνιμο υπάλληλο της οικονομικής υπηρεσίας ως υπόλογο για την πληρωμή ενταλμάτων. Προτείνω για την παραπάνω θέση τον υπάλληλο Κρικελίκο Ιωακείμ.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ορίζει τον υπάλληλο Κρικελίκο Ιωακείμ υπόλογο προπληρωμής εντάλματος για την πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων» εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα γίνεται στο όνομα του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό εντός διμήνου. Η διαχείριση του πόσου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/15-15/6/1959 και ψηφίζει την σχετική πίστωση ποσού 565,65€ για τέλη χρήσεως μηχανημάτων έργου ΜΕ 113616 ΙΧ &Μ.Ε 085579 ΙΧ σε βάρος του Κ.Α 20.6322.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 104α/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

Υπογραφή                                                                   Υπογραφές

                                           Ακριβές Απόσπασμα

                                                Ο Δήμαρχος