Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Αποφαση 104

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
          Από το πρακτικό της 11ης/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 
                           Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας 

           Στη Νικήτη, σήμερα στις 8 Ιουνίου 2011 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 7.30μμ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την 8369/ 06-06-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Τσολίδης Αθανάσιος     Κανείς
2.Ζαφειρούδης Αθανάσιος
3.Μητσιάρα Σόνια
4. Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος
5. Γεωργακούδας Λάμπρος
            

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης  και εισηγήθηκε  όπως παρακάτω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Αριθμός θέματος : 9ο          «Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής  (ανανέωση  για                              
Αριθμός  Απόφασης. 104      το έτος 2011)    στην     ΠΟΥΡΝΑΡΗΣ  «ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ» Α.Ε
                                                για  το   κατάστημα    ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ    εντός   του
                                                ξενοδοχείου   «ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΛΑΣ»  στη    θέση   «ΑΚΤΗ
                                                ΕΛΙΑΣ»  της Δ/Κ  Νικήτης».     

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο  θέμα της ημερήσιας  διάταξης  ανέφερε ότι σύμφωνα με τις παραγράφους α’ και β’ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας: α)Αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης  ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και β)Αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής.
 Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
α)Την αρ. πρωτ:7120/24-5-2011 αίτηση της ΠΟΥΡΝΑΡΗΣ «ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ» Α.Ε. για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής (ανανέωση για το έτος 2011) στο κατάστημα του ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ εντός του ξενοδοχείου με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΛΑΣ»  που βρίσκεται στη θέση «ΑΚΤΗ ΕΛΙΑΣ» της Δ/Κ Νικήτης.
β)Την αρ.πρωτ: 3392/4-6-1999 άδεια ίδρυσης- λειτουργίας καταστήματος
γ) Την αρ. πρωτ: 5549/6-7-2010 άδεια λειτουργίας μουσικής
δ)Την 573567/31-3-2011 βεβαίωση της ΑΕΠΙ
ε) Το αρ 2883/21-7-2011 διπλότυπο είσπραξης
στ)Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου
Στη συνέχεια ανέφερε ότι η Δ/νση Υγείας και πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής με το υπ’αριθμ. 10/1623/2010 έγγραφο μας κάνει γνωστό  ότι μετά από Υγειονομική έρευνα αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας (Εποπτών Δημόσιας Υγείας) ο αναφερόμενος  μπορεί να πάρει άδεια  όπως στο θέμα για το κατάστημα του αφού πληρεί τους όρους του άρθρου 37 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης  με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι του Γ.Ο.Κ. και κάλεσε στη συνέχεια το Συμβούλιο όπως
α)Προβεί σε λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση.
β)Αποφασίσει για την έγκριση ή μη της χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής  υπό του αιτούντος.
γ)Εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο, για την έκδοση της άδειας.
Το Συμβούλιο μετά  από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του  Προέδρου και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1)Εγκρίνει τη χορήγηση ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Ανανέωση για το έτος 2011),  στη ΠΟΥΡΝΑΡΗΣ «ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ» Α.Ε., στο κατάστημα   ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΜΠΑΡ εντός του ξενοδοχείου «ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΛΑΣ» που βρίσκεται στη θέση «ΑΚΤΗ ΕΛΙΑΣ» της Δ/Κ Νικήτης, με την διατήρηση του δικαιώματος της ανάκλησης της, σε περίπτωση μη εφαρμογής και καταστρατηγήσεως υγειονομικών διατάξεων και κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου.
2)Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο του Δήμου για την έκδοση (χορήγηση) άδειας.-

                               Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 104 /2011
        Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται όπως παρακάτω:

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  

                                       

                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                  
                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                       ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ