Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 15/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 14η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 8748/10-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν πέντε (5), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                     AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                               1. Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη                               2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Μάντσιος Βασίλειος

Σπανός Μιχαήλ

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

 

 

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

 

 

Αριθμός θέματος: 1β

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πιστώσεων αχρεωστήτως εισπραχθέντων».

 

Αριθμός Απόφασης: 102β/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το (1β) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως και βάση της αποφάσεως 229/2010 Δ.Σ εισηγήθηκε ότι πρέπει να επιστραφεί τον ποσό των 350,00€ στον Βουλγαρίδη Χρήστο του Αριστείδη τα όποια εκ παραδρομής εισπράχθηκαν από τέλη σύνδεσης ύδρευσης.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση 350,00€ σε βάρος του Κ.Α 80.8261 και στο όνομα Βουλγαρίδης Χρήστος του Αριστείδη

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 102β/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                          Τα μέλη

Υπογραφή                                                           Υπογραφές

                                  Ακριβές Απόσπασμα

                                       Ο Δήμαρχος