Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 10

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 3/2011 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του
Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη
Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24η Φεβρουαρίου 2011
ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα
από την 1707/17.02.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής
Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και
επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

            Πριν από
την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος 
διαπίστωσε ότι δεν παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης και ότι σε
σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5 (πέντε)  
ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης
Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σώνια,
Ζαφειρούδης Αθανάσιος.   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Καραδήμου Δήμητρα,
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.  

 

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:
3ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2011  

 

ΘΕΜΑ: Φωτισμός οδών από οικία Μάντσιου μέχρι
εκκλησία Αγ.Νικήτα στον παλαιό οικισμό Νικήτης. 

 

 

Ο Πρόεδρος
εισηγούμενος το 5ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στην ανάγκη φωτισμού των οδών από οικία Μάντσιου μέχρι
εκκλησία Αγ. Νικήτα στον παλαιό οικισμό Νικήτης, για πρακτικούς λόγους
αλλά και για να δώσουν τα φωτιστικά που θα επιλεχθούν ένα παραδοσιακό ύφος.

  Ακολούθως πήραν το λόγο οι σύμβουλοι δηλώνοντας ότι συμφωνούν απόλυτα με
τον Πρόεδρο της Δημοτικής  Κοινότητας.

  Ο  κ.
Ζαφειρούδης  Αθανάσιος συμφωνεί με τον
Πρόεδρο  και δηλώνει ότι πρέπει να γίνει
μια ολοκληρωμένη εισήγηση  στο Δημοτικό
Συμβούλιο.

 Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

  Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας
υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου και των
Συμβούλων

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Να προχωρήσει
άμεσα στην εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον
 φωτισμό οδών από οικία Μάντσιου μέχρι εκκλησία
Αγ Νικήτα στον παλαιό οικισμό Νικήτης

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/2011.

 

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             
ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                             
(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ