Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 10

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 3/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 23 Μαρτίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 10/18-03-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε{5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος               ουδείς      

2.Κοντού Ελένη

3.Ανδριανούδης Γεώργιος

4.Δραγάνης Αλέξανδρος

5.Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 10/2011.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αίτηση για χορήγηση άδειας στάσιμης καντίνας  εντός Κάμπινγκ Θάλαττα, του Τάσσου Γεωργίου.»

 

Θέμα:5ο

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πέμπτο (5ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

  Σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 1γ, του Ν. 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,  στις αρμοδιότητες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας είναι να προτείνει τους χώρους λειτουργίας λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες  εμπορικές δραστηριότητες, στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας.

            Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας την υπ΄αριθμ.:  7844/09-12-2010 αίτηση του Τάσσου Γεωργίου, ο οποίος προτίθεται να λειτουργήσει στάσιμη καντίνα εντός Κάμπινγκ Θάλαττα, στο Καλαμίτσι, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς της Δημοτικής Ενότητας Τορώνης του Δήμου Σιθωνίας.

            Ενημερώνει το Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας  ότι σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 21271/27-12-2007 έγγραφο του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, για τις άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας εντός α) κύριων τουριστικών καταλυμάτων, β) μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και γ) εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής,   αρμόδιο όργανο για τη χορήγησή τους είναι ο Ε.Ο.Τ.   

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, καθώς και:

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.1γ, του Ν.3852/2010

2.      To υπ΄αριθμ. 21271/27-12-2007 έγγραφο του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης

3.      Την ανωτέρω αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Δεν γνωμοδοτεί επί του συγκεκριμένου αιτήματος λόγω αναρμοδιότητας. Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση των αδειών   ιδρύσεως και λειτουργίας εντός α) κύριων τουριστικών καταλυμάτων, β) μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και γ) εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής,  είναι ο Ε.Ο.Τ.  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 10/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα μέλη

Υπογραφες                                                                                Υπογραφή                

                                                Ακριβές απόσπασμα

                                                     Ο Πρόεδρος