Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της
αριθμ. 8/2012                        

Συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 10/2012

ΘΕΜΑ:  Λειτουργία Οστεοφυλακίου

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα
στις 11 οκτωβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ.  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που
επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                           
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     
Παγώνης
Τριαντάφυλλος Πρόεδρος                               Μηδέν

2.     
Κυπαρισσάς
Ιωακείμ

3.      Ζησόπουλος
Γεώργιος

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 1 θέμα της ημερήσια διάταξης είπε ότι , έχει
τελειώσει η κατασκευή του νέου οστεοφυλακίου 
της Τ.Κ. Μεταγγιτσίου του Δήμου Σιθωνίας, επειδή όμως δεν είναι δυνατόν
τα οστά να παραμένουν επ’ αόριστο στο οστεοφυλάκιο  θα παραμένουν για πέντε χρόνια και μετά θα
ρίχνονται στον χώρο καταστροφής

      Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.                                                                                                                                                

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                         

                                    Α Π Ο Φ
Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

             Τα
οστά κάθε θανόντα θα παραμένουν μέσα στο οστεοφυλάκιο για 5 χρόνια, μετά το
πέρας την πενταετίας τα οστά θα ρίχνονται μέσα στο χώρο καταστροφής .

                                                                                                                                         

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 10/2012.

Αφού τελείωσαν τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα
συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

             

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                    (Υπογραφές)

                                  

 

                  Ακριβές
Απόσπασμα

Παγώνης
Τριαντάφυλλος