Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Α  Π  Ο 
Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από  το  Πρακτικό  
1/2011      της  συνεδρίασης  
του   Συμβουλίου   της 
Δημοτικής  Κοινότητας      Ν.Μαρμαρά      του   
Δήμου   Σιθωνίας

ΘΕΜΑ 1ο : Εκλογή 
Προέδρου   &  Αντιπροέδρου 
Συμβουλίου  της  Δημοτικής  
Κοινότητας  Ν.Μαρμαρά       του     
Δήμου   Σιθωνίας.

                          

         Στο  Ν.Μαρμαρά , σήμερα   2/1/2011   
και  ώρα   11:00   
στο   Γραφείο   της  
Δημοτικής    Κοινότητας   Ν.Μαρμαρά   
του  Δήμου  Σιθωνίας  
συνήλθε   σε  συνεδρίαση 
το  Συμβούλιο  της 
Δημοτικής  Κοινότητας   Ν.Μαρμαρά    
του  Δήμου   Σιθωνίας     
ύστερα  από  την  
29/12/2010    πρόσκληση   του 
συμβούλου   του   επιτυχόντος 
συνδυασμού   που  έχει 
εκλεγεί  με  τις 
περισσότερες   ψήφους   κ. Καπλάνη  
Γεωργίου, που  επιδόθηκε  νόμιμα 
με  αποδεικτικό   στα 
μέλη ,σύμφωνα  με  το 
άρθρο  88  του 
Ν.3852/10.

     Αφού  διαπιστώθηκε 
νόμιμη  απαρτία, δηλαδή  σε 
σύνολο  πέντε   (5) 
μελών  βρέθηκαν  παρόντα 
τα  παρακάτω   πέντε 
(5)   μέλη:

 

              
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καπλάνης   Γεώργιος

2.Μαρτζιβάνου    Μαρία

3.Πέσιος    Θωμάς                                                                             ———————

4. Σταυροπούλου  
Στέλλα                                                              

5.Φερενίδου    
Πολυξένη

 

        Τα   πρακτικά 
τηρήθηκαν  από  τον  κ.
Γκιζγκή   Χρήστο-Δημοτικό  Υπάλληλο-ΔΕ1/Α                                                                                                                           
Ο   Προεδρεύων   Σύμβουλος 
κάλεσε  τα  μέλη 
του  συμβουλίου  της 
Δημοτικής   Κοινότητας   Ν.Μαρμαρά   
του   Δήμου  Σιθωνίας, να 
προβούν  κατά  τις 
διατάξεις  της  παρ.1 
του άρθρου  79  του 
Ν.3852/10  τους  με 
φανερή  ψηφοφορία  στην 
εκλογή  του  Προέδρου 
και  του  Αντιπροέδρου 
του  Συμβουλίου της  Δημοτικής 
Κοινότητας.                                         

    Στη   συνέχεια 
ο  προεδρεύων  σύμβουλος  
κάλεσε   τους  ενδιαφερόμενους   συμβούλους  
να  θέσουν  υποψηφιότητα.

Μετά  το  πέρας 
της  αναφερόμενης   διαδικασίας 
και  αφού  οι 
ενδιαφερόμενοι  για  τα 
αξιώματα   του Προέδρου  και 
του  Αντιπροέδρου  του 
Συμβουλίου  της  Δημοτικής   
Κοινότητας   Ν.Μαρμαρά       Δήμου  
Σιθωνίας    έθεσαν   τις  
υποψηφιότητες  τους, ο     Προεδρεύων   κάλεσε 
όλα  τα  παρόντα 
μέλη  του  Συμβουλίου  
της  Δημοτικής  Κοινότητας   
Ν.Μαρμαρά      να  προβούν, με 
φανερή  ψηφοφορία ,στην  εκλογή  
Προέδρου, Αντιπροέδρου  
ξεχωριστά  για  κάθε 
αξίωμα, ανάμεσα  στους  υποψήφιους 
Συμβούλους.

Έπειτα  από  την διαδικασία  της ψηφοφορίας  για  
την  εκλογή  ο  
Προεδρεύων  ανέγνωσε  τα 
αποτελέσματα   της  ψηφοφορίας 
τα  οποία  έχουν 
ως  εξής:

Στην  ψηφοφορία  που 
προηγήθηκε  για  το 
αξίωμα  του  Προέδρου

1.      
Ο  
Καπλάνης   Γεώργιος    έλαβε  
τρεις  (3)   ψήφους

Αναλυτικότερα 
υπέρ  της  εκλογής 
του  κ. Καπλάνη   Γεωργίου 
(πρώτου  υποψηφίου) στη  θέση  
του  Προέδρου  ψήφισαν 
τρεις  (3)   Σύμβουλοι  
και  ονομαστικά  οι 
κ.κ.

1.Καπλάνης   Γεώργιος

2.Μαρτζιβάνου   Μαρία

3.Σταυροπούλου  
Στέλλα

Οι    Σύμβουλοι   1.Πέσιος 
Θωμάς   και    2.Φερενίδου    Πολυξένη   
ψήφισαν     “ΠΑΡΩΝ”

Επομένως ,για  τη  θέση  
του  Προέδρου  του 
Συμβουλίου  της  Δημοτικής 
Κοινότητας                                       
αναδείχθηκε   ο    Καπλάνης   
Γεώργιος.

Για   το  αξίωμα 
του  Αντιπροέδρου  

1.      
Η  
Μαρτζιβάνου     Μαρία     έλαβε   
τρεις  (3)     ψήφους

Αναλυτικότερα, 
υπέρ  της   εκλογής 
της  κας   Μαρτζιβάνου  
Μαρίας                                  
στη  θέση  του 
Αντιπροέδρου   ψήφισαν    τρεις  
(3)                                                     
Σύμβουλοι   και  ονομαστικά 
οι  κ.κ.  1. Καπλάνης     Γεώργιος 
2. Μαρτζιβάνου   Μαρία    3.Σταυροπούλου     Στέλλα.

Οι    Σύμβουλοι   1.Πέσιος  
Θωμάς   και   2. Φερενίδου   Πολυξένη 
ψήφισαν    “ΠΑΡΩΝ”.

Επομένως   για  τη 
θέση  του  Αντιπροέδρου 
του  Συμβουλίου   της 
Δημοτικής  Κοινότητας                                  αναδείχθηκε  η  
Μαρτζιβάνου    Μαρία.  

Σύμφωνα  με  τα  
ανωτέρω  το  Συμβούλιο  
Δημοτικής  Κοινότητας

Εκλέγει   
Πρόεδρο  του  Συμβουλίου 
της  Δημοτικής  Κοινότητας                                                          
   τον     κ. Καπλάνη   Γεώργιο   
ο   οποίος     συγκέντρωσε   τρεις 
(3)   ψήφους.

Εκλέγει  
Αντιπρόεδρο  του  Συμβουλίου 
της  Δημοτικής  Κοινότητας                                                              
την   Μαρτζιβάνου   Μαρία   
η     οποία    συγκέντρωσε 
τρεις  (3)     ψήφους.

Η    θητεία   του  
Προέδρου   και   Αντιπροέδρου 
είναι   διετής   και 
λήγει  με  την 
εκλογή  Προέδρου   και 
Αντιπροέδρου   την   Κυριακή  
6    Ιανουαρίου    2013.

Η   απόφαση   αυτή  
πήρε  αύξοντα  αριθμό     
    1 /2011.

Αφού  
αναγνώστηκε  το  πρακτικό  
αυτό  υπογράφεται   ως 
ακολούθως.

 

               Ο         Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                                        
ΤΑ     Μ Ε Λ Η

                 (Τ.Σ.)  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

                            
                        Ο    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                          
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

 

 

                
ΑΚΡΙΒΕΣ    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ