Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Αριθ.Αποφ
1/2011

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το Πρακτικό 1/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Συκιάς του Δήμου Τορώνης.

 

ΘΕΜΑ: Εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Συκιάς  του Δήμου Σιθωνίας

 

Στη Συκιά , σήμερα στις 2
Ιανουαρίου 2011  και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο
της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς  του
Δήμου Σιθωνίας, συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας  Συκιάς του Δήμου Τορώνης,   ύστερα από την 8065/24-12-2010 πρόσκληση του συμβούλου
του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ Τζέλιο
Αθανάσιο του Γεωργίου , που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με
το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη
απαρτία, δηλαδή σε σύνολο  πέντε (05)
μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (05) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.   
Τζέλιος Αθανάσιος 

             ……….

2.   
Κοντού Ελένη

 

3.   
Ανδριανούδης Γεώργιος

 

4.   
Δραγάνης Αλέξανδρος

5.   
Πράτσα Άννα

 

 

Τα
πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Κοκκώνη-Διάκου Μαρία, Γραμματέας ΔΕ 1
Διοικητικός.

Ο
Προεδρεύων Σύμβουλος κάλεσε τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας , να προβούν κατά τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου
79 του Ν.3852/10 τους με φανερή ψηφοφορία στην εκλογή του Προέδρου και του
Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς:

 

Στη
συνέχεια ο προεδρεύων σύμβουλος κάλεσε τους ενδιαφερόμενους συμβούλους να
θέσουν υποψηφιότητα.

Υποψήφιοι
Πρόεδροι
:                     Υποψήφιοι Πρόεδροι:

1)   
Τζέλιος Αθανάσιος               1)Κοντού Ελένη

2)   
Πράτσα Άννα

 

Μετά
το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας και αφού οι ενδιαφερόμενοι για τα
αξιώματα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας, έθεσαν τις υποψηφιότητές τους, ο
Προεδρεύων κάλεσε όλα τα παρόντα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Συκιάς  να προβούν, με φανερή ψηφοφορία,
στην εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου ξεχωριστά για κάθε αξίωμα, ανάμεσα στους
υποψήφιους Συμβούλους.

 

Έπειτα από την διαδικασία της ψηφοφορίας για την
εκλογή ο Προεδρεύων ανέγνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας τα οποία έχουν ως
εξής:

 

Στην ψηφοφορία που προηγήθηκε για το αξίωμα του
Προέδρου

  1.  Τζέλιος Αθανάσιος  έλαβε τρεις (03)  ψήφους
  2.  Πράτσα Άννα  έλαβε δύο (02) ψήφους

 

Αναλυτικότερα, υπέρ της εκλογής του κ. Τζέλιου
Αθανάσιου  (πρώτου υποψηφίου) στη θέση
του Προέδρου ψήφισαν τρεις(03) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ.1)Τζέλιος
Αθανάσιος 2) Κοντού Ελένη, 3) Ανδριανούδης Γεώργιος .

Υπέρ της εκλογής της 
κας Πράτσα Άννας  (δεύτερου
υποψηφίου) στη θέση του Προέδρου ψήφισαν δύο (02) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι
κ.κ.1) Πράτσα Άννα και 2) Δραγάνης Αλέξανδρος.

 

Επομένως, για τη θέση του Προέδρου του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς 
αναδείχθηκε ο ΤΖΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
.

 

Για το αξίωμα του Αντιπροέδρου

1     
Κοντού Ελένη  έλαβε πέντε (05) ψήφους.

 

Αναλυτικότερα, υπέρ της εκλογής της  κας Κοντού Ελένης (πρώτου και μοναδικού
υποψηφίου) στη θέση του Αντιπροέδρου ψήφισαν πέντε (05) Σύμβουλοι και ονομαστικά
οι κ.κ 1)Τζέλιος Αθανάσιος , 2) Ανδριανούδης Γεώργιος, 3) Κοντού Ελένη, 4)
Δραγάνης Αλέξανδρος , 5) Πράτσα Άννα.

 

Επομένως, για τη θέση του Αντιπροέδρου του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς 
αναδείχθηκε η ΚΟΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ.

 

 

Σύμφωνα
με τα ανωτέρω το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Εκλέγει Πρόεδρο
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς  τον  Τζέλιο Αθανάσιο  ο οποίος συγκέντρωσε τρείς (03) ψήφους.

 

Εκλέγει Αντιπρόεδρο
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς την   Κοντού
Ελένη η οποία συγκέντρωσε πέντε (05) ψήφους

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2011

Αφού αναγνώστηκε το
πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

……………………………….