Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Αποφαση 1

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 1/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 09 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα
τις εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:00μμ, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 4/4-2-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου
του Τ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης
και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο τριών {3} μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία{3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής
Ανέστης ,Πρόεδρος                ουδείς      

2.Λαθούρη Καλή

3. Κωτσάκης
Ιορδάνης

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τ.Σ., ύστερα από την
διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 1/2011.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«
Κατάρτιση Τεχνικού προγράμματος Τοπικής Κοινότητας Σάρτης».

 

Θέμα:1ο

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο)
θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

 
προτείνει να κατέθεσε Εισήγηση – προτάσεις  του Προέδρου για την κατάρτιση του Τεχνικού
Προγράμματος Τοπικής Κοινότητα Σάρτης

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Τ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό
Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση και τις
προτάσεις  του Προέδρου

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

Την κατάρτιση Τεχνικού
προγράμματος Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και συγκεκριμένα:

 

1. Αποκατάσταση ζημιών που
προήλθαν από τις πλημμύρες.

α) Αποκατάσταση επικοινωνίας
οικισμού με το νέο οικισμό (νεόχτιστα).

β) Επιχωμάτωση σωλήνων κεντρικού
δικτύου ύδρευσης.

 

2.Ανώρηξη γεώτρησης στη θέση
πλησίον αγροκτήματος «Κλωνάρη του Δημοτικού ρέματος» σε Δημοτικό κτήμα καθώς
και επισκευή δύο παλαιών γεωτρήσεων, οι οποίες δεν λειτουργούν.

 

3. Κατασκευή αγωγού ύδρευσης, από
τη δεξαμενή – νεόχτιστα, μήκος 2,5
χιλ. περίπου.

 

4. Προμήθεια ενός
απορριμματοφόρου αυτοκινήτου.

 

5.Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (8
μεγάλους και 15 πλαστικούς).

 

6. Συντήρηση αγροτικών δρόμων.

 

7. Κατασκευή αποδυτηρίων για τον
ΑΟ Σάρτης.

 

8. Ασφαλτόστρωση δρόμου από
Πολιτιστικό Κέντρο μέχρι το Γήπεδο.

 

9. Κατασκευή πάρκινγκ απέναντι
από το Δημοτικό Σχολείο.

 

10. Κατασκευή αποχετευτικού
δικτύου στο Νέο Οικισμό.

 

11.Κατασκευή γέφυρας και
ασφαλτόστρωση δρόμου για την ένωση του Παραλιακού Δρόμου, πίσω από το
αντλιοστάσιο, που βρίσκεται απέναντι από το Δημοτικό σχολείο. 

 

12. Προμήθεια δέκα (10) παγκάκια
και ένα (1) σιντριβάνι.

 

13.  Προμήθεια 
οχτώ (8) φωτιστικές κολόνες.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα
μέλη

Υπογραφές                                                                                Υπογραφή                

                                                Ακριβές
απόσπασμα

                                                     Ο
Πρόεδρος