Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 1/2013 συνεδριάσεως
του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και
στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 12-02-2013 ημέρα τις εβδομάδος Τρίτη και
ώρα  13:00  συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 511/08-02-2013 έγγραφο πρόσκληση του
Προέδρου του τοπικού συμβουλίου  που
δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και
επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία
(3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη Καλή              

3. Κωτσάκης Ιορδάνης

             

            Στη
συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την
τήρηση των πρακτικών.

            Ο
Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 1/2013

                                                           
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         «Παραχώρηση 60τ.μ. χώρο στους κυνηγούς
για κατασκευή ξύλινης καλύβας στην θέση «Παλιουριά» κοντά στην «Ποτίστρα  ».

                                                                       

Θέμα:1ο

            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το πρώτο (1ο ) θέμα
της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι είναι καλό να παραχωρηθεί χώρος για την
κατασκευή μιας ξύλινης καλύβας, για την εξυπηρέτηση των κυνηγών. Συγκεκριμένα
προτείνει να γίνει αυτή η καλύβα στη θέση «Παλιουριά» κοντά στην «Ποτίστρα» και
θεωρεί ότι 60 τ.μ. είναι αρκετά.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το τοπικό συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό
Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση και τις
προτάσεις  του Προέδρου

Αποφασίζει
ομόφωνα

            Να
παραχωρηθούν 60τ.μ. στη θέση «Παλιουριά» κοντά στη «Ποτίστρα», ώστε να
κατασκευαστεί μία ξύλινης καλύβα, για την εξυπηρέτηση των κυνηγών.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1 /2013

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

        Ο Πρόεδρος                                                     τα μέλη

         Υπογραφή                                                     Υπογραφές                   

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                        Ο
Πρόεδρος

 

 

 

                                 Τσελεπής
Αρ.Ανέστης