Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2013

                                                                  

                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

   Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2013 Συνεδρίασης
 του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας
Μεταγγιτσίου  Αριθμ. Απόφ. 1/2013

    

ΘΕΜΑ:  Ράμπα πρόσβασης μικρών σκαφών

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα
στις 29 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που
επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                           
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     
Παγώνης
Τριαντάφυλλος Πρόεδρος                                 
Μηδέν

2.     
Ζησόπουλος
Γεώργιος

3.     
Κυπαρισσάς
Ιωακείμ

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 1 θέμα της ημερήσια διάταξης και είπε ότι με το
αριθμ. 1157/23-1-2013 έγγραφο ο Δήμος Σιθωνίας, ζητάει να υποδείξουμε χώρο για
την κατασκευή ράμπας καθέλκυσης μικρών σκαφών.

       Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά                                                                                                                                    

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                        

                                       Α Π Ο Φ
Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

           Προτείνει την παραλία ΒΑΡΚΕΣ στον οικισμό
Αγιοι Θεόδωροι της Τοπικής Κοινότητας 
Μεταγγιτσίου  για την κατασκευή
ράμπας καθέλκυσης μικρών σκαφών.

                                                                                                                                               

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα
αριθμό 1/2013

Αφού τελείωσαν τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα
συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

            

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΤΑ  ΜΕΛΗ

                (Υπογραφή)                                     (Υπογραφές)

                   

                                  

Ακριβές Απόσπασμα  

                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                                                   ΠΑΓΩΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ