Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 1ης /2011
Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του
Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη
Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20 Ιανουαρίου 2012 ημέρα
Παρασκευή   και ώρα 19.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια
συνεδρίαση, ύστερα από την 1/18.1.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου
και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88
του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

           

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία  δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης
Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος,  Ζαφειρούδης
Αθανάσιος Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, 
Μητσιάρα Σόνια.

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  ΚΑΝΕΙΣ

 

Στην συνεδρίαση
παραβρέθηκε  ο κυρ.
Παπαστεργίου
Αχιλλέας

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

 

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:
1ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1/2012  

 

ΘΕΜΑ: Συντήρηση και επισκευή παλαιών
προβλητών στην παραλίας της Δ.Κ.Νικήτης 
(Αγ. Βαρβάρα). 

 

Ο κυρ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εντός
ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσει ο Δήμος
στην συντήρηση και επισκευή παλαιών προβλητών της Δ.Κ.Νικήτης (Αγ. Βραρβάρα)
λόγω της καταστροφής τους από τα καιρικά φαινόμενα.  

Και κάλεσε το
Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

  Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας
υπόψη την εισήγηση   του   Προέδρου και των Συμβούλων .

 


 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Να
προχωρήσει  ο Δήμος  στην συντήρηση και επισκευή των παλαιών
προβλητών  της Δ.Κ.Νικήτης (Αγ.Βαρβάρα)
του
Δ.Σιθωνίας λόγω της καταστροφής τους από τα καιρικά φαινόμενα

 

Η απόφαση
αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2012.

Έτσι συντάχθηκε το
πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             
ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 

      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ