Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2012

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 1/2012 συνεδριάσεως του
Τοπικού Συμβουλίου Σάρτης

του Δήμου Σιθωνίας

Στη Σάρτη Χαλκιδικής και στο Δημοτικό
Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, σήμερα Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2011,
ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, το Τοπικό Συμβούλιο Σάρτης, συνήλθε σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 137/13-12-2011 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
δεδομένου ότι επί  συνόλου τριών μελών
(3) παρέστησαν δύο (2), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής
Ανέστης ,Πρόεδρος            1. Κωτσάκης Ιορδάνης

2.Λαθούρη Καλή

 

Στη συνεδρίαση
παρευρέθηκε και η Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση
των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου,
ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:1/2012

 «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

Ανταλλαγή δημοτικών οικοπέδων με σκοπό την
δημιουργία χώρων στάθμευσης στο κέντρο του οικισμού της Σάρτης.

           

Αριθμός θέματος: 1ο

Ο
Πρόεδρος του Συμβουλίου, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα  της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε: "Όπως γνωρίζετε, η Σάρτη αντιμετωπίζει
σοβαρά προβλήματα διαχείρισης του αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου της θερινής
τουριστικής περιόδου. Τα μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται στο κέντρο του
οικισμού και ειδικότερα στους δρόμους γύρω από το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η
Τοπική Κοινότητα Σάρτης.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Δήμος, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των
παραπάνω προβλημάτων, προέβηκε στη δοκιμαστική μίσθωση δυο γεωτεμαχίων στο
κέντρο του οικισμού, τα οποία και χρησιμοποίησε ως χώρους υπαίθριας στάθμευσης.
Τα αποτελέσματα του ως άνω εγχειρήματος ήταν εντυπωσιακά. Η κυκλοφορία στους
δρόμους γινόταν με ικανοποιητικό ρυθμό, οι δημότες και οι επισκέπτες του
οικισμού μπορούσαν με σχετική ευκολία να εξασφαλίσουν μια θέση στάθμευσης και
οι πεζοί μπορούσαν με άνεση να περπατήσουν τα άδεια από σταθμευμένα αυτοκίνητα
πεζοδρόμια.

Επιπλέον, στις
διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ/114/Α/08.06.2006: «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» και συγκεκριμένα στο άρθρο 190 προβλέπεται η δυνατότητα ανταλλαγής
δημοτικών ακινήτων σύμφωνα με τη διαδικασία και της προϋποθέσεις που τίθενται
στο άρθρο 186 του ίδιου νόμου.

Έχοντας λοιπόν υπόψη μου:

α) Τη
σοβαρότητα του προαναφερομένου προβλήματος και την ανάγκη άμεσης,
αποτελεσματικής και μόνιμης αντιμετώπισης του,

β) Την
υφιστάμενη κατάσταση του οικισμού της Σάρτης,

γ) Την
έλλειψη δημοτικών χώρων πέριξ του κέντρου του οικισμού,

δ) Την
ύπαρξη δημοτικών χώρων σε διάφορες θέσεις του οικισμού,

Προτείνω
:

α) Την ανταλλαγή δημοτικών οικοπέδων της Τοπικής
Κοινότητας Σάρτης με τα παρακάτω γεωτεμάχια ή διακεκριμένα τμήματα αυτών
(τμήματα γεωτεμαχίων στα οποία υπάρχει σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας):

·      Το υπ’ αριθμ. 169
οικόπεδο του 43 οικοδομικού τετραγώνου (ΚΑΕΚ 490630220001)

·      Το με αριθμό 227
οικόπεδο (ΚΑΕΚ490631111007)

·      Το υπ’ αριθμ. 212
κληροτεμάχιο (ΚΑΕΚ490631112007)

·      Το με αριθμό 364
κληροτεμάχιο (ΚΑΕΚ 490631301062)

β) Όποια από τα παραπάνω γεωτεμάχια ή τμήματα αυτών, περιέλθουν στην
ιδιοκτησία του Δήμου με την διαδικασία της ανταλλαγής, θα χρησιμοποιηθούν
αποκλειστικά και μόνο ως υπαίθριοι χώροι στάθμευσης,  ούτως ώστε να εκπληρωθεί ο σκοπός της
ανταλλαγής (Άρθρο 186 παρ. 2 Ν.3463/2006).

Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου,

Έχοντας
υπόψη:

1) Την παραπάνω
εισήγηση του προέδρου

2) Την έλλειψη
χώρων στάθμευσης στο κέντρο του οικισμού της Σάρτης

3) Τα προβλήματα
που δημιουργούνται και του κινδύνους που εγκυμονεί ο αυξημένος κυκλοφοριακός
φόρτος της τουριστικής περιόδου

4) Τις
κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής

5) Τα υφιστάμενα
αδόμητα γεωτεμάχια ιδιωτών, που υπάρχουν στο κέντρο του οικισμού

2) Το άρθρο 190
του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ/114/Α/08.06.2006: «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων»:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Την ανταλλαγή δημοτικών οικοπέδων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης με τα
παρακάτω γεωτεμάχια ή διακεκριμένα τμήματα αυτών (τμήματα γεωτεμαχίων στα οποία
υπάρχει σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας):

·      Το υπ’ αριθμ. 169
οικόπεδο του 43 οικοδομικού τετραγώνου (ΚΑΕΚ 490630220001)

·      Το με αριθμό 227
οικόπεδο (ΚΑΕΚ490631111007)

·      Το υπ’ αριθμ. 212
κληροτεμάχιο (ΚΑΕΚ490631112007)

·      Το με αριθμό 364
κληροτεμάχιο (ΚΑΕΚ 490631301062)

β) Όποια από τα παραπάνω γεωτεμάχια ή τμήματα αυτών, περιέλθουν στην
ιδιοκτησία του Δήμου με την διαδικασία της ανταλλαγής, θα χρησιμοποιηθούν
αποκλειστικά και μόνο ως υπαίθριοι χώροι στάθμευσης,  ούτως ώστε να εκπληρωθεί ο σκοπός της
ανταλλαγής (Άρθρο 186 παρ. 2 Ν.3463/2006).

γ) Η παρούσα
απόφαση να τεθεί προς έγκριση και υλοποίηση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Σιθωνίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ/87/Α/07.06.2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και
του άρθρου 190 του
Ν.3463/2006 (ΦΕΚ/114/Α/08.06.2006: «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Η απόφαση
αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και
υπογράφεται ως ακολούθως.

 

                Ο
Πρόεδρος                                                            Τα μέλη

                 Υπογραφή                                                    
       Υπογραφές

 

 

                

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Τσελεπής Αρ.Ανέστης