Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ.
Δ/νση: 630 88 Νικήτη

Πληροφορίες: Καραδήμου
Δήμητρα

Τηλ.
23753/50124        

Fax: 23750/23244

E-mail: dimkaradimou@yahoo.gr     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

   Αρ. πρωτ.  8791/7-7-2020
ΑΔΑΜ:
20PROC006983380
 
                  

   Ο Δήμαρχος Σιθωνίας Χαλκιδικής
Ντέμπλας Κυπαρίσσης έχοντας υπόψη  τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 209,
προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με την
110/2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή), για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο Διαχείριση ογκωδών  αποβλήτων, Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και  στερεών μη
επικίνδυνων αποβλήτων ιστορικών αποθέσεων του Δήμου Σιθωνίας
, σύμφωνα με την 07/2020
μελέτη του  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που είναι  στο σύνολό της μελέτης και όχι σε μέρος
αυτής.

          Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική
επιστολή συμμετοχής ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί της αξίας του συνόλου
της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α.
ήτοι
 ποσού των
4.031,80 ευρώ

          Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ είναι η 26/07/2020
και ώρα 22:00

           Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, και θα
αποσφραγισθεί από την
 αρμοδία Επιτροπής τέσσερις (4) εργάσιμες
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλ την 31/07/2020
και ώρα 12:00 π.μ
, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

            Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκεται αναρτημένο στην
ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση:
www.dimossithonias.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης
της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο
καθώς και στην διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – ΚΗΜΔΗΣ
όπου έλαβε τον παρακάτω Συστημικό Αριθμό ΑΔΑΜ: 20PROC006983380.

1._diakhryxh

Ο Δημαρχος 

Ντεμπλάς Κυπαρισσης